ระบบฐานข้อมูลที่สำคัญ

     - ระบบ TARRs  GO

 

 

 

 

องค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ

     - หอสมุดแห่งชาติ  GO  

     - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   GO

     - สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย   GO

      - ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช."   GO

      - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.   GO

      - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)   GO