นักวิจัย

ที่เสนอขอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

    ที่        

        นักวิจัย      

(หนัวหน้าโครงการ)       

   หน่วยงาน           โครงการ
 1  วุฒิพงษ์ อินทรธรรม สพพ การสร้างพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์ตากชั้นเลิศกรมปศุสัตว์
 2 วิทยา สุมามาลย์ สอส. การสร้างและจัดทำปฏิทินอาหารโคนมในรอบปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม
 3  สมศักดิ์ เปรมปรีดิ์ สทป. การใช้เทคโนโลยีจีโนมเพื่อประเมินพันธุกรรมลักษณะความคงทนของการให้นมในโคนม
4 ธวัชชัย โพธิ์คำ สทป. การใช้องค์ความรู้ด้านโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์และผลผลิตในฟาร์มโคนม
5 มุขสุดา เรืองกรี สทป. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มโคนม iFarmer Plus
6 มุขสุดา เรืองกรี สอส. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของระบบการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย
7 เกียรติศักดิ์  กล่ำเอม สอส. วิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตถั่วอัลฟัลฟาพันธุ์นีโอทาชิวากาบาในประเทศไทย 
8 สมศักดิ์ เภาทอง สอส. การใช้กากกาแฟและกากใบชาที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสุกร
9 วิไลวรรณ แทนธานี สพพ. ประสิทธิภาพของการใช้พ่อพันธุ์ปากช่อง 5 เพื่อผลิตสุกรขุนในระบบการเลี้ยงสุกรขุนทั่วไป และระบบการเลี้ยงหมูหลุม
10 ชยุต ดงปาลีธรรม์ สพพ. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเพิ่มการผลิตและการตลาดในระบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต
11 ฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร สสช. การผลิตเซลล์ไลน์สำหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อไข้และสมองอักเสบในแพะ เพื่อใช้ในการพัฒนาการวินิจฉัยโดยเทคนิค Agar-gel Immunodiffusion (AGID)
12 รัตนา นึกเร็ว กสส. การศึกษาการใช้ข้าวกล้องร่วมกับใบหม่อน ต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพไข่ สีไข่แดง องค์ประกอบทางเคมีในเลือด องค์ประกอบทางโภชนะในฟองไข่ และองค์ประกอบของไขมันในไข่แดง ของไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ
13 เกศกนก  บุญรอด สอส. ความต้องการโปรตีน พลังงาน แคลเซียม และฟอสฟอรัสของแพะเนื้อพันธุ์ กปศ.3 ของกรมปศุสัตว์: ระยะขุน
14 จีรณัทย์ รัตนะธาดา สอส. ความต้องการโปรตีนและพลังงานของหมูดำเชียงใหม่ระยะรุ่น (25-60 กก.)
15 ธนกฤต อ่อนจันทร์ สอส. การศึกษาความต้องการโปรตีนและพลังงานของหมูดำเชียงใหม่ระยะขุน (60 กก.-ส่งตลาด)
16 ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง สทป. โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ ด้านน้ำเชื้อของพ่อโคพันธุ์โฮลสไตล์ ฟรีเชี่ยน โดยใช้เซลล์บำบัด
17 วิชัย ทิพย์วงค์ สพพ. คุณภาพซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการขุนโคลูกผสม (F1) จากแม่โคนม
18 ไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์ สพพ. การพัฒนาฝูงพ่อแม่พันธุ์ต้นแบบของแพะพันธุ์ “แดงสุราษฎร์” 
19 นพพร โต๊ะมี สสช. การผลิตชุดทดสอบ ELISA ของเชื้อ Streptococcus suis โดยใช้โปรตีนลูกผสม Sao
20 ฐาปกรณ์ แช่มน้อย สสช. การประเมินความไวและความจำเพาะของชุดตรวจโรคบรูเซลลา In-house I-ELISA ชุดตรวจโรคบรูเซลลา I-ELISA ทางการค้า และ Rose Bengel test โดยวิธี Bayesian  Latent Class Models
21 ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ สสช. การพัฒนาวิธี Multiplex real time PCR เพื่อตรวจและจำแนกกลุ่มของเชื้อเลปโตสไปรา
22 ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ สสช. การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสทางซีรัมวิทยา โดยวิธี Microscopic Agglutination Test (MAT) ด้วยเทคนิค motorized scanning stage microscope
23 ธีระชัย ช่อไม้ สพพ. การพัฒนาพันธุ์และใช้ประโยชน์ไก่นครดำไทย
24 ชาญยุทธ กาพล สทป. ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแพะพันธุ์ “แดงสุราษฎร์” 
25 ศุภลักษณ์ ศรีจันดี สอส. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
26 ธนมณ บูรณภวังค์ สอส. ผลของการปรับปรุงคุณภาพเปลือกและซังข้าวโพดแห้งด้วยลูกแป้งจุลินทรีย์เลี้ยงโครีดนมในฟาร์มเกษตรกร
27 ณัฐพงษ์  หม้อทอง สอส. ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อสมรรถนะการผลิตและต้นทุนการผลิตของโครีดนมในฟาร์มเกษตรกร
28 คมสัน  ทะกัน สอส. การปรับปรุงฟางข้าวหมักร่วมกับใบกระถินหรือใบมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับเลี้ยงโครีดนมในฟาร์มเกษตรกร
29 ยงยุทธ สินธุ์โพธิ์ สอส. ผลของการเพิ่มคุณภาพฟางข้าวด้วยสับปะรดทั้งผล หรือผลพลอยได้และเศษสับปะรดโรงงานเลี้ยงโครีดนมในฟาร์มเกษตรกร
30 วิทยา  สุมามาลย์ สอส. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีเลี้ยงโครีดนม
31 กนกกาณจน์ ภู่สุวรรณ สอส. อิทธิพลของระดับพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ที่เลี้ยงในระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์
32 กัลยากร วงนอก สอส. การศึกษาการชุกของพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของไก่ไข่ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์
33 กัลยากร วงนอก สอส. การศึกษาสมุนไพรที่มีผลต่อการควบคุมพยาธิภายในไก่ไข่ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์
34 จีระศักดิ์ ชอบแต่ง  สอส. ประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างการระบบการผลิตไข่ไก่อินทรีย์และไม่อินทรีย์โดยใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment)
 35 รัตนา นึกเร็ว กสส. การศึกษาอุปสงค์และอุปทานของไก่ไข่อินทรีย์ในประเทศไทย