การคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์

และผลงานโดดเด่นพร้อมประยุกต์ต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

- เกณฑ์การให้คะแนนการนำไปใช้ประโยชน์   l   ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม วิชาการหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์กรมปศุสัตว์   l   ดาวน์โหลด   

 

- เกณฑ์การให้คะแนนโดดเด่นพร้อมนำไปใช้ประโยชน์   l   ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการที่โดดเด่นพร้อมนำไปใช้ประโยชน์กรมปศุสัตว์   l   ดาวน์โหลด