สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.)

  ที่   เรื่อง ผลงานของ  
1. การสร้างและประเมินระบบการตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมดิบด้วยปัญญาประดิษฐ์บนระบบเหมืองข้อมูล ผศ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ    รายละเอียด   
2. การศึกษาตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อการติดเชื้อไวรัสดักเทมบูซูในเป็ด อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์    รายละเอียด  
3. การพัฒนาพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดก เจนรงค์ คำมงคุณ    รายละเอียด  
4. โครงการโคขุนลูกผสมโคนมเพศผู้ กฤตพล สมมาตย์    รายละเอียด  
5. โคขุนลูกผสมโคนมเพศผู้ตอนปี 2 กฤตพล สมมาตย์    รายละเอียด  
6. ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย : ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูง (ปีที่ 3) วิทยา สุมามาลย์    รายละเอียด  
7. การศึกษาผลกระทบและประสิทธิภาพของวัคซีนที่ผลิตด้วยวิธี recombinant technology ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ สุวรักษ์ วรรณรัตน์    รายละเอียด