เลขทะเบียนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

 

      เลขทะเบียนวิจัย                   ชื่อผลงาน

      หัวหน้า   

      โครงการ                  

หน่วยงาน 
64(1)-(63:02)-0214-008 ผลของกากกาแฟ และกากใบชาต่อการผลิตลูกสุกรหลังหย่านมในด้านสุขภาพและโรคในระบบทางเดินอาหารของสุกรที่เกิดจากแบคทีเรีย    กนกกาณจน์ ภู่สุวรรณ สอส.
64(1)-(63:02)-0206-001 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่เกิดจากพันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตว์ในสภาพการเลี้ยงในระบบหมูหลุมในฟาร์มเกษตรกร    สรรทยา อินทจินดา สพพ.
64(1)-(63:03)-0206-001 คุณภาพเนื้อและคุณภาพการบริโภคเนื้อสุกรขุนจากพ่อพันธุ์ปากช่อง 5 ที่เลี้ยงในระบบสุกรขุนทั่วไปและเลี้ยงในระบบหมูหลุม    วิวัฒน์ กัลยาลัง สพพ.
64(1)-0511-001 การศึกษาการใช้ข้าวกล้องร่วมกับใบหม่อน ต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพไข่ สีไข่แดง องค์ประกอบทางเคมีในเลือด องค์ประกอบทางโภชนะในฟองไข่ และองค์ประกอบของไขมันในไข่แดง ของไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ    รัตนา นึกเร็ว กสส.
64(1)-0214-002 ความต้องการโปรตีน พลังงาน แคลเซียม และฟอสฟอรัสของแพะเนื้อพันธุ์ กปศ.3 ของกรมปศุสัตว์: ระยะขุน    เกศกนก  บุญรอด สอส.
64(1)-(64:01)-0214-002 ความต้องการโปรตีน พลังงาน แคลเซียม และฟอสฟอรัสของแพะ เนื้อพันธุ์ กปศ.3 ของกรมปศุสัตว์: ระยะขุน เพศผู้    ยงยุทธ สินโพธิ์ สอส.
64(1)-0214-003 ความต้องการโปรตีนและพลังงานของหมูดำเชียงใหม่ระยะรุ่น (25-60 กก.)    จีรณัทย์ รัตนะธาดา สอส.
64(1)-(64:01)-0214-003 การศึกษาความต้องการโปรตีนและพลังงานของหมูดำเชียงใหม่ระยะรุ่นเพศผู้    ยงยุทธ สินโพธิ์ สอส.
64(1)-(64:02)-0214-003 การศึกษาความต้องการโปรตีนและพลังงานของหมูดำเชียงใหม่ระยะรุนเพศเมีย    จีรณัทย์ รัตนะธาดา สอส.
64(1)-0214-004 การศึกษาความต้องการโปรตีนและพลังงานของหมูดำเชียงใหม่ระยะขุน (60 กก.-ส่งตลาด)    ธนกฤต อ่อนจันทร์ สอส.
64(1)-(64:01)-0214-004 การศึกษาความต้องการโปรตีนและพลังงานของหมูดำเชียงใหม่ระยะขุนเพศผู้ตอน    เทวัญ จันทร์โคตร สอส.
64(1)-(64:02)-0214-004 การศึกษาความต้องการโปรตีนและพลังงานของหมูดำเชียงใหม่ระยะขุนเพศเมีย    เทวัญ จันทร์โคตร สอส.
64(1)-0208-005 โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ ด้านน้ำเชื้อของพ่อโคพันธุ์โฮลสไตล์ ฟรีเชี่ยน โดยใช้เซลล์บำบัด    ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง สทป
64(1)-0208-006 การพัฒนาฝูงพ่อแม่พันธุ์ต้นแบบของแพะพันธุ์ “แดงสุราษฎร์”    ไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์  สทป
64(1)-0208-007 ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแพะพันธุ์ “แดงสุราษฎร์”    ชาญยุทธ กาพล สทป
64(1)-0206-008 คุณภาพซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการขุนโคลูกผสม (F1) จากแม่โคนม    วิชัย ทิพย์วงค์ สพพ
64(1)-0206-009 การพัฒนาพันธุ์และใช้ประโยชน์ไก่นครดำไทย    ธีระชัย ช่อไม้ สพพ
64(1)-0115-010 การผลิตเซลล์ไลน์สำหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อไข้และสมองอักเสบในแพะ เพื่อใช้ในการพัฒนาการวินิจฉัยโดยเทคนิค Agar-gel Immunodiffusion (AGID)    ฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร สสช
64(1)-0115-011 การผลิตชุดทดสอบ ELISA ของเชื้อ Streptococcus suis โดยใช้โปรตีนลูกผสม Sao    นพพร โต๊ะมี สสช
64(1)-0115-012 การประเมินความไวและความจำเพาะของชุดตรวจโรคบรูเซลลา In-house I-ELISA ชุดตรวจโรคบรูเซลลา I-ELISA ทางการค้า และ Rose Bengel test โดยวิธี Bayesian  Latent Class Models    ฐาปกรณ์ แช่มน้อย สสช
64(1)-0115-013 การพัฒนาวิธี Multiplex real time PCR เพื่อตรวจและจำแนกกลุ่มของเชื้อเลปโตสไปรา    ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ สสช
64(1)-0115-014 การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสทางซีรัมวิทยา โดยวิธี Microscopic Agglutination Test (MAT) ด้วยเทคนิค motorized scanning stage microscope    ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ สสช
64(1)-0214-015 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่    ศุภลักษณ์ ศรีจันดี สอส.
64(1)-0214-016 ผลของการปรับปรุงคุณภาพเปลือกและซังข้าวโพดแห้งด้วยลูกแป้งจุลินทรีย์เลี้ยงโครีดนมในฟาร์มเกษตรกร    ธนมณ บูรณภวังค์ สอส.
64(1)-0214-017 ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อสมรรถนะการผลิตและต้นทุนการผลิตของโครีดนมในฟาร์มเกษตรกร    ณัฐพงษ์  หม้อทอง สอส.
64(1)-0214-018 การปรับปรุงฟางข้าวหมักร่วมกับใบกระถินหรือใบมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับเลี้ยงโครีดนมในฟาร์มเกษตรกร    คมสัน  ทะกัน สอส.
64(1)-0214-019 ผลของการเพิ่มคุณภาพฟางข้าวด้วยสับปะรดทั้งผล หรือผลพลอยได้และเศษสับปะรดโรงงานเลี้ยงโครีดนมในฟาร์มเกษตรกร    ยงยุทธ สินธุ์โพธิ์ สอส.
64(1)-0214-020 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีเลี้ยงโครีดนม    วิทยา  สุมามาลย์ สอส.
64(1)-0214-021 อิทธิพลของระดับพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ที่เลี้ยงในระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์    กนกกาณจน์ ภู่สุวรรณ สอส.
64(1)-0214-022 การศึกษาการชุกของพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของไก่ไข่ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์    กัลยากร วงนอก สอส.
64(1)-0214-023 การศึกษาสมุนไพรที่มีผลต่อการควบคุมพยาธิภายในไก่ไข่ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์    กัลยากร วงนอก สอส.
64(1)-0214-024 ประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างการระบบการผลิตไข่ไก่อินทรีย์และไม่อินทรีย์โดยใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment)    จีระศักดิ์ ชอบแต่ง สอส.
64(1)-0211-025 การศึกษาอุปสงค์และอุปทานของไก่ไข่อินทรีย์ในประเทศไทย    รัตนา นึกเร็ว กสส.