เลขทะเบียนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

 

           เลขทะเบียนวิจัย           ชื่อผลงาน       หัวหน้า  โครงการ      หน่วยงาน 
63(1)-0206-001 แผนงานวิจัย ประสิทธิภาพของการใช้พ่อพันธุ์ปากช่อง 5 เพื่อผลิตสุกรขุนในระบบการเลี้ยงสุกรขุนทั่วไป และระบบการเลี้ยงหมูหลุม    วิไลวรรณ แทนธานี สพพ.
   - 63(1)-(63:01)-0206-001

ลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่เกิดจากพ่อพันธุ์ปากช่อง 5 และพ่อพันธุ์ดูร็อค ในฟาร์มเครือข่ายเกษตรกร

   วิไลวรรณ แทนธานี สพพ.
63(1)-0206-002 แผนงานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล    สุวิทย์ อโนทัยสินทวี สพพ.
   - 63(1)-(63:01)-0206-002 อิทธิพลของพันธุกรรมและการจัดการที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตและลักษณะซากของแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล    ทวนทอง ศรีนาเครือ สพพ.
63(1)-0206-003 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเพิ่มการผลิตและการตลาดในระบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต    ชยุต ดงปาลีธรรม์ สพพ.
63(1)-0115-004 การผลิต virus-like particles (VLPs) เพื่อพัฒนาการวินิจฉัยโรค african swine fever (ASF    ฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร สสช.
63(1)-0115-005 การพัฒนาวัคซีนโดยใช้ vector adenovirus เพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์O และ A    เจษฎา รัตโณภาส สสช.
63(1)-0214-006 แผนงานวิจัย วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของระบบการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย    จีระศักดิ์ ชอบแต่ง สอส.
   - 63(1)-(63:01)-0214-006 ผลของขนาดฟาร์มที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และความยั่งยืนทางด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของระบบการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย     จีระศักดิ์ ชอบแต่ง สอส.
   - 63(1)-(63:02)-0214-006 ผลของระดับพลังงานในอาหารโครีดนมระยะต้นต่อประสิทธิภาพการผลิตและความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม    ศศิธร เจาะจง สอส.
   - 63(1)-(63:03)-0214-006 ผลของระบบการเลี้ยงโคสาวทดแทนต่อสมรรถนะการผลิต ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม    ธนวงศ์ วงศ์เนียม สอส.
63(1)-0214-007 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตถั่วอัลฟัลฟาพันธุ์นีโอทาชิวากาบาในประเทศไทย    เยาวลักษณ์ แหม่งปัง สอส.
   - 63(1)-(63:01)-0214-007 ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของถั่วอัลฟัลฟาสายพันธุ์นีโอทาชิวากาบา    เยาวลักษณ์ แหม่งปัง สอส.
   - 63(1)-(63:02)-0214-007 ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของถั่วอัลฟัลฟาสายพันธุ์นีโอทาชิวากาบา    เยาวลักษณ์ แหม่งปัง สอส.
63(1)-0214-008 แผนงานวิจัย การใช้กากกาแฟและกากใบชาที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสุกร    ผชช.สมศักดิ์ เภาทอง สอส.
   - 63(1)-(63:01)-0214-008 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำคัญในกากกาแฟ และกากใบชาที่มีผลต่อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของสุกร    วรพงษ์ เสระวีระกุล สอส.
63(1)-0208-009 การใช้เทคโนโลยีเจีโนมพื่อประเมินพันธุกรรมลักษณะความคงทนของการให้นมในโคนม    สมศักดิ์ เปรมปรีดิ์ สทป
63(1)-0208-020 การใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์ในการประเมินสมรรถภาพระบบสืบพันธุ์พ่อโค    สินชัย วิโรจน์วุฒิกุล สทป.
63(1)-0208-021 การใช้องค์ความรู้ด้านโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์และผลผลิตในฟาร์มโคนม    ธวัชชัย โพธิ์คำ สทป.
63(1)-0208-022 การประเมินการตั้งท้องระยะต้นในโคนมด้วยอุณหภูมิพื้นผิวร่างกายและอุณหภูมิน้ำนม โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด    วิชญาณี ภูมิพิทักษ์กุล สทป.
63(1)-0208-023 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรัการจัดการฟาร์มโคนม iFarmer Plus    มุขสุดา เรืองกรี สทป.
63(1)-0208-024 การพัฒนาโปรแกรมการผสมเทียมแพะสำหรับเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน    ณัฐธิญา แสงเรือง สทป.