เลขทะเบียนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

 

   เลขทะเบียนวิจัย            ชื่อผลงาน    หัวหน้าโครงการ                    หน่วยงาน 

 62(1)-0115-001

การผลิตชุดทดสอบรวดเร็วเพื่อตรวจการติดเชื้อไรัส Influenza A ในสัตว์ปีก     ไกล้รุ่ง ทนสระน้อย  สสช.

 62(1)-0115-002

การผลิตโมโนสเปซิฟิกโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus และเชื้อ Brucella melitensis     กรีสัลย์ พรรคทองสุข  สสช.

 62(1)-0115-003

การผลิตแอนติเจน milk ring เพื่อตรวจการติดเชื้อ Brucella abottus. ในโคนม     เรขา คณิตพันธ์  สสช.

 62(1)-0115-004

เพื่อผลิตชุดตรวจ direct rapid immunohistochemical test (dRIT) และ rapid immunodiagnostic test (RIDT) เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า     เจษฎา รัตนโณภาส  สสช.

 62(1)-0115-005

ผลิตชุดทดสอบรวดเร็วเพื่อตรวจหาแอนติบอดีของสุกรต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome     เจษฎา รัตนโณภาส  สสช.

 62(1)-0206-006

รูปแบบของยีนที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ไข่ในไก่โรดไอส์แลนด์เรดสายพันธุ์กรมปศุสัตว์     ธีระชัย ช่อไม้  สพพ.