หมายเหตุ

ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มี ประเภท

ประเภท 1  ใบอนุญาตสำหรับบุคคลที่ นำสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มาเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ประเภท 2  ใบอนุญาตสำหรับบุคคลที่ ใช้สัตว์ประกอบการสอน

ประเภท 3  ใบอนุญาตสำหรับบุคคลที่ นำสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มาเลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

                 ที่ออกให้เป็นการเฉพาะแบบชั่วคราว โดยมีอายุใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งปี