ต.ค. 2564

พ.ย. 2564 ธ.ค. 2564    ม.ค. 2565    ก.พ. 2565 มี.ค. 2565 เม.ย. 2565 พ.ค. 2565 มิ.ย. 2565 ก.ค. 2565 ส.ค. 2565 ก.ย. 2565
 วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2566 (FY2023) ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ 24 ธันวาคม 2564 - 28 มีนาคม 2565 (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 เมษายน 2565) บพค. เปิดรับรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ” ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ 10 มกราคม - 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.) ผ่านระบบ NRIIS
 บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ช่วงเวลารับข้อเสนอ 20 ธันวาคม 2564 - 20 มกราคม 2565 (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.) วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริหารและพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
สวก.,ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

ช่วงเวลา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2565