ลำดับ  เรื่อง   หน่วย    งาน     
1.

การสำรวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างเดือน ตุลาคม2562 ถึง เดือนกันยายน 2563

ปศข. 2 รายละเอียด                 
2. ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมของกระบือนมพันธุ์เมซานีและกระบือนมพันธุ์มูร่าห์ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ สพพ. รายละเอียด   
3. 

การทำนายค่าพันธุกรรมจีโนมของลักษณะที่มีข้อมูลต่อเนื่องสำหรับโคนมไทยโดยใช้วิธีการแบบขั้นตอนเดียวด้วยโมเดลวันทดสอบการถดถอยแบบสุ่ม (Genomic prediction of longitudinal traits for Thai dairy cattle using single-step approach with random regression test-day model)

สทป. รายละเอียด   
การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมสำหรับลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมและสุขภาพเต้านมโคนมไทยโดยใช้วิธีการแบบขั้นตอนเดียวที่มีการถ่วงน้ำหนักด้วยโมเดลวันทดสอบการถดถอยแบบสุ่ม
4.

ศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปศข. 8 รายละเอียด   
5.

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ปศข.8 รายละเอียด   
   6.   

การตรวจประเมินการปฏิบัติงานในขอบข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

สสช. รายละเอียด   
7.

การวิเคราะค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของคุณลักษณะการรีดนมของโครีดนม

สพพ. รายละเอียด 
8. การศึกษาย้อนหลังของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของจังหวัดปทุมธานี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ (Retrospective Study of Animal Rabies Occurrence in Pathum Thani Province during 2015-2019 ปศข.1 รายละเอียด
9. ศึกษาอิทธิพลของ sodium chloride ที่เติมในอาหารเลี้ยงเชื้อ buffered peptone water และอุณหภูมิในการบ่มต่อ background flora และความไวในการตรวจพบ Salmonella spp. ในเนื้อไก่ดิบ สตส. รายละเอียด
10. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจค้นหาซากสัตว์” (Manual for K9 Training : Meat and Animal Products Detection) ระยะเวลาการดำเนินการ ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2564 กสก. รายละเอียด
11. แนวทางการปฏิบัติงานทำลายสัตว์ปีกที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ กรณีนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558” (The guideline of bird destructions in case of illegal import or transit according to Animal Epidemics Act, B.E. 2558) ระยะเวลาการดำเนินการ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2564 กสก. รายละเอียด
12. ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเด็นการนำเข้าสุกรมีชีวิตและซากสุกรของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์”
(Knowledge, Attitude and Practice (KAP) in Disease Surveillance and Prevention of African Swine Fever on the Import of Live Pigs and Pig Carcasses of the Animal Quarantine Officers) ระยะเวลาการดำเนินการ มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564
กสก. รายละเอียด
13. ศึกษาศักยภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ปศข.8 รายละเอียด
14. ศึกษาศักยภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปศุสัตว์เขต 8  ปศข.8 รายละเอียด
15. ผลผลิตและรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรี ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ สพพ. รายละเอียด
16. ผลของการใช้กากมะเขือเทศหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมทาจิมะพื้นเมือง สพพ. รายละเอียด
17. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการตายของลูกสุกรก่อนหย่านมในฝูงสุกรยอดเยี่ยมของหน่วยงานสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สพพ. รายละเอียด
18. สถานการณ์โรคการติดพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา, พฤษภาคม - กันยายน 2561 ปศข.2 รายละเอียด
19. การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ เข้าและออกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว กสก. รายละเอียด
20. คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กรณีการลักลอบนำสัตว์และซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรไทย  กสก. รายละเอียด
21. คู่มือการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อการนำเข้า และส่งออก สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กสก. รายละเอียด
22. ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จากเนื้อโคและเครื่องในโคนำเข้าทางด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2563 กสก. รายละเอียด
23. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ผู้ปฏิบัติงานใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ กสก. รายละเอียด