ข้อเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper)

เดือน             เลขที่รับหนังสือ                                       ชื่อผลงานวิชาการ

    มกราคม  

      2564                 

เลขที่รับ 02 ลว. 5 ม.ค. 64 

   สพส.    คู่มือการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับอาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์เพื่อการส่งออก
คู่มือการขอรับใบรับรองสุขอนามัยสำหรับไข่ไก่สดเพื่อการส่งออก
การเปรียบเทียบมาตรฐานและหลักการปฏิบัติในการจัดการฟาร์มม้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทดศออสเตรเลีย
การสำรวจวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแมวเพื่อรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย
เลขที่รับ 03 ลว. 7 ม.ค. 64    สพพ. การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของคุณลักษณะการรีดนมของโครีดนม
เลขที่รับ 04 ลว. 7 ม.ค. 64    สสช.  คุณลักษณะทางชีวโมเลกุลของเชื้อ Bovine coronavirus และ Group A Rotavirus ที่แยกได้จากโคนมในจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย
เลขที่รับ 06 ลว. 12 ม.ค. 64     ปศข.7       การศึกษาความไวต่อยาต้านจุลชีพและยีนดื้อยาของเชื้อ Escherichia coli ที่สร้างเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ขยายการดื้อยากลุ่ม beta-lactams ที่แยกได้จากไก่เนื้อและสุกรในภาคตะวันตกของประเทศไทย ปี 2559 - 2561
เลขที่รับ 07 ลว. 13 ม.ค. 64    สพพ. เปอร์เซ็นต์ซาก และไขมันในช่องท้องของแพะซาแนนเพศผู้ขุน (Carcass and Abdominal Fat Percentage of Fattening Saanen Goat)
เลขที่รับ 08 ลว. 20 ม.ค. 64    สพพ.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของแกะดอร์เปอร์ ภายใต้การเลี้ยงดูของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา (Factor affecting Growth Performance of Dorper Sheep Under Thepha Livestock Research and Breeding Center)
เลขที่รับ 09 ลว. 20 ม.ค. 64    สคบ.  การวิเคราะห์สถานการณ์โรควาร์รัว และโรคไทรพิลีแลปส์ของผึ้งในประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2561 (Situation Analysis of Varroosis and Tropilaelaps Infestation of Honeybees in Thailand, 2017 - 2018)
เลขที่รับ 10 ลว. 20 ม.ค. 64    สสช.  การดื้อยาต้านจุลชีพและคุณลักษณะทางชีวโมเลกุลของเชื้อ Pasteurella multocida ที่แยกได้จากสัตว์ป่วยในภาคเหนือตอนล่าง (Antimicrobial resistance and molecular characterization of Pasteurella multocida isolated from infected animals in lower northern Thailand)
เลขที่รับ 12 ลว. 22 ม.ค. 64    สทช.  การจำแนกคุณลักษณะเชื้อวัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์
เลขที่รับ 14 ลว. 25 ม.ค. 64    สพส.  คู่มือการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับไข่ไก่สดเพื่อการส่งออก
เลขที่รับ 15 ลว. 25 ม.ค. 64    ปศข.2 สถานการณ์โรคการติดพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา, พฤษภาคม - กันยายน 2561 (Situation of Internal Parasites in Beef Cattle, Mueang District, Chachoengsao Province, May - September 2018)
เลขที่รับ 18 ลว. 27 ม.ค. 64    สสช.  โรคปากและเท้าเปื่อยและการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการควบคุมและป้องกันโรค (Foot and Mouth disease and laboratory preparedness for control and prevention)
เลขที่รับ 19 ลว. 28 ม.ค. 64    สสช. 

การเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการของยีน Haemagglutinin ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด H5N1 ที่ระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2556
(The evolutionary dynamics of the Haemagglutinin gene of H5N1 avian influenza virus in Southeast Asia during 2003 - 2013)

เลขที่รับ 20 ลว. 28 ม.ค. 64    สสช. 

การพัฒนา linear plasmid vector ร่วมกับเทคนิค overlapping PCR สำหรับเทคนิคดีเอ็นเอโคลนนิ่ง

 

กุมภาพันธ์  

2564    

เลขที่รับ 22 ลว. 2 ก.พ. 64    สพพ.  สมรรถภาพการให้ไข่ของประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดกเมื่อปรับปรุงพันธุ์ถึงชั่วอายุที่ 2

(Egg production performance of high egg strain of Pradu-Hangdum Chiangmai chickens for 2 generation of selection)

เลขที่รับ 29 ลว. 4 ก.พ. 64    สพพ.

สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดกเมื่อปรับปรุงพันธุ์ถึงชั่วอายุที่ 2
(Growit performance of high egg strain of Pradu-Hangdum Chiangmai chickens for 2 generation of selection)

เลขที่รับ 30 ลว. 5 ก.พ. 64    สพส.       คู่มือการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพื่อการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนแช่แข็งไปสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับผู้ประกอบการ
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรที่เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทยระหว่างปี 2560 - 2562
คู่มือการตรวจรับรองระบบ GMP ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อการส่งออกสำหรับผู้ตรวจประเมิน
คู่มือการตรวจรับรองระบบ GMP ในสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงตัดแต่งเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกสำหรับผู้ตรวจประเมิน
การวิเคราะห์ผลกระทบของการปลอมแปลงอาหาร (Food fraud) ต่อความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
การศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์กับขั้นตอนการล้างตีนไก่ ในโรงฆ่าไก่เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
เลขที่รับ 31 ลว. 9 ก.พ. 64    ปศข.7 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรผู้เลี่ยงโคนมในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เลขที่รับ 34 ลว. 10 ก.พ. 64    สพส.   คู่มือการรับรองโครงการไข่อนามัย สำหรับผู้ตรวจประเมิน
การศึกษาสารตกค้างในไข่ไก่และไข่นกกระทากิจกรรมเฝ้าระวังตกค้าง ปี พ.ศ. 2561 - 2563
เลขที่รับ 35 ลว. 11 ก.พ. 64    สพพ.

การรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเนื้อไก่เนื้อไทย
(Perception and satisfaction of consumers with Thai broiler)

เลขที่รับ 37 ลว. 17 ก.พ. 64    สสช. 

การพัฒนาชุดทดสอบ iELISA ด้วยการใช้ Virus Precursor Protein p55gag เป็นแอนติเจนในการวินิจฉัยทางซีรัมวิทยาของโรคข้อและสมองอักเสบในแพะ
(Development of iELISA using Virus Precursor Protein p55gag as antigen for Caprine Arthritis-Encephalitis Immunodiagnosis)

เลขที่รับ 39 ลว. 18 ก.พ. 64    กกจ.  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่รับ 43 ลว. 22 ก.พ. 64    ปศข.2  ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านบึง อำเภอบางละมุง อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
เลขที่รับ 45 ลว. 23 ก.พ. 64    สสช.

การศึกษาค่าความไม่แน่นอนของวิธี Real-time RT-PCR สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ย่อย 5 ในตัวอย่างจากสัตว์ปีกด้วยวิธี Top - down
(A study of measurement uncertainty of Real - time RT-PCR for detection of Influenza A virus subtype H5 in chicken samples using Top - down approach)

เลขที่รับ 47 ลว. 24 ก.พ. 64    สทป. 

เทคนิคการเจาะเก็บโอโอไวต์แพะด้วยวิธี Laparoscopic Ovum Pick - Up (LOPU) และการผลิตตัวอ่อนแพะด้วยวิธีปฏิสนธินอกร่างกาย
(Laparoscopic Ovum Pick - Up (LOPU) and In Vitro Embryo Production (IVP) in goats.)

เลขที่รับ 48 ลว. 24 ก.พ. 64    สคบ.

ผลกระทบด้านสุขภาพโคนมและเศรษฐกิจจากพายุโซนร้อนเซินกาในฟาร์มโคนม ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
(The Dairy Cows Health and Economic Impact by SONCA Tropical Storm in Dairy Farms in Lam Sonthi District, Lopuli Province)

มีนาคม    2564    เลขที่รับ 51 ลว.25 ก.พ. 64     ปศข.3  สภาพการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของผู้เลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map ในจังหวัดนครราชสีมา
สภาพการเลี้ยงและขนาดฟาร์มที่มีผลต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่รับ 52 ลว. 1 มี.ค. 64     สพพ. สถรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะบอร์ที่นำเข้าจากประเทศแอฟริกาใต้ ภายใต้การเลี้ยงดูของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา
เลขที่รับ 53 ลว. 1 มี.ค. 64    สพส. คู่มือการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองสุขภาพอนามัยเพื่อการส่งออกรังนกจากประเทศไทยสาธารณัฐประชาชนจีน
การศึกษาระบบการรับรองการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แบบกลุ่ม
การประเมินความเสียงเชิงปริมาณของ Staphylococcus aureus ในเนื้อสุกรจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในโครงการปศุสัตว์ OK ถึงผู้บริโภค
การประเมินความพร้อมโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเม็ดเพื่อการส่งออกตามหลักการวิเคราะห์อันตรายของสหรัฐอเมริกา
การประเมินความพร้อมโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเม็ดเพื่อการส่งออกตามหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ของสหรัฐอเมริกา
เลขที่รับ 54 ลว. 2 มี.ค. 64    กกจ. คู่มือการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว์
เลขที่รับ 55 ลว. 3 มี.ค. 64    ปศข.8   ความสัมพันธ์ระหว่างของเหลวในกระเพาะหมัก คุณภาพน้ำนม ลักษณะทางกายภาพ ดัชนีระบบสืบพันธุ์ และสภาพความเป็นกรดของกระเพาะรูเมนในฟาร์มโคนมที่ศึกษา
การสำรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขจรจัดก่อนนำเข้าบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต
เลขที่รับ 56 ลว. 2 มี.ค. 64    ปศข.6 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรระหว่างปี 2562 - 2563
เลขที่รับ 57 ลว. 4 มี.ค. 64    กพร.  รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 กรมปศุสัตว์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์ระดับพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เลขที่รับ 58 ลว. 4 มี.ค. 64    สสช.  การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังโรค Malignant catarrhal fever ในแพะและแกะภาคตะวันออกของประเทศไทย (Surveillence of Malignant catarrhal fever of goats and sheep in Eastern region, Thailand)
เลขที่รับ 59 ลว. 4 มี.ค. 64    สสช   การเฝ้าระวังเชิงรุกโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ลักลอบนำเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออก ประเทศไทย (Active surveillance of African Swine fever from smuggling processed products imported to Eastern region, Thailand)
เลขที่รับ 61 ลว. 5 มี.ค. 64   สทป.      รูปแบบของยีน melanocortin-1 receptor (MC1R) ต่อการแสดงออกของสีขนในโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ (Polymorphisms of melanocoortin-1 receptor gene in coat color expression of Tropical-Holsteins cows)
คู่มือการตรวจวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในปศุสัตว์ด้วยเครื่องมือไมโครแซทเทิลไลน์ (DNA fingerprint in Livestock with microsatellite analysis)
คู่มือ เรื่อง ความสมบูรณ์พันธ์ของพ่อพันธุ์โค
การใช้นาฬิกาอัจฉริยะในการสอบการเป็นสัดในโคนมที่เลี้ยงแบบปล่อยอสระ (Use of a smart watch for estrus detection in free stall dairy cows)
การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนด้วยฮอร์โมน GnRH ในแม่โคเนื้อพันธุ์บราห์มันลูกผสมในระดับฟาร์มเกษตรกร (Enhancement of embryo transfer efficiency using GnRH in Hybrid Brahman cows on smallholder farms)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการรอดชีวิตและคุณภาพตัวอ่อนโคตัดแบ่งครึ่งที่ได้มาจากการผลิตตัวอ่อนภายนอกร่างกายหลังเลี้ยงในอาหารเลี้ยงตัวอ่อน (Factor affecting survivability and quality of cattle demi-embryo derived from in-vitro embryo production (IVP) after culture)
เลขที่รับ 67 ลว. 10 มี.ค. 64    ปศข.6 ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก
เลขที่รับ 72 ลว. 12 มี.ค. 64    สพพ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการตายของลูกสุกรก่อนหย่านมในฝูงสุกรยอดเยี่ยมของหน่วยงานสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เลขที่รับ 73 ลว. 12 มี.ค. 64    สพพ.  สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแพะพื้นเมืองภาคใต้เพศเมียที่เลี้ยงในศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
เลขที่รับ 79 ลว. 16 มี.ค. 64    กสบ.  การสำรวจการจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในประเทศไทยปี 2564
เลขที่รับ 80 ลว. 16 มี.ค. 64    ปศข.4  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเซลล์โซมาติกกับองค์ประกอบน้ำนมในฟาร์มโคนมจังหวัดขอนแก่นระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2563
เลขที่รับ 82 ลว. 17 มี.ค. 64                             สตส.       การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร glyphosate, glufosinate และ AMPA ในกากถั่วเหลืองและเนื้อสัตว์โดยเทคนิค Liquid Chromatography Tandem Mass Sppctrometry
การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่มไพรีทรอยด์ในไขมันสัตว์ด้วยวิธี Gas Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
คู่มือแนวทางการพิจารณาความถูกต้องใช้ได้และความเชื่อถือของผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและสารปนเปื้อนโลหะหนักในสินค้าปศุสัตว์
การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจหาชนิดและปริมาณยาต้านจุลชีพหลายกลุ่มในน้ำดื่มสำหรับสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเทคนิค liquid chromatography - tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจหาชนิดและปริมาณ glutaraldehyde, formaldehyde และ glyoxal ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ด้วยเทคนิค  liquid chromatography - diode array detector (LC-DAD) และ pre - column derivatization
คู่มือการทดสอบยากันบิดในอาหารสัตว์ที่ผสมยา
เลขที่รับ 83 ลว. 17 มี.ค. 64                          สอส.  การประเมินคุณค่าทางโภชนะของส่วนต่าง ๆ จากกล้วยเล็บมือนางสำหรับใช้เป็นอาหารเลี้ยงแพะเนื้อลูกผสม
ผลของวันเก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวนวดข้าวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโล
ผลของการเติมจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ย่อยเยื่อใยพืชต่อคุณค่าทางโภชนะของต้นข้าวระยะน้ำนมหลัก
ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตของไก่แดงสุราษฎร์คณะเพศระยะ 28 - 56 วัน
ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของไก่ชีท่าพระระยะแรกเกิดถึง 28 วัน
สมรรถนะการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมครบส่วนที่มีข้าวระยะน้ำนมหมัก ข้าวโพดพร้อมฝักหมัก และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเป็นอาหารหยาบหลัก
การศึกษาคุณค่าทางโภชนะล่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ารูซี่ที่อายุการตัดต่างกัน
ผลของการใช้เปลือกและซังข้าวโพดจากโรงงานข้าวโพดหวานในอาหารผสมครบส่วนหมัก ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนมในโคลูกผสมโฮสไตน์ฟรีเชี่ยน
ค่าโภชนะที่ย่อยได้และค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของข้าวโพดพันธุ์สุวรรณลูกผสมหมักที่ระยะเส้นน้ำนมต่างกัน
ผลของการเสริมอาหารข้นในระดับต่าง ๆ ให้แม่โคพื้นเมืองอีสานระยะอุ้มทองในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอดต่อสมรรถนะการผลิตของแม่โคและลูกโค
ความต้องการโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของโคนมลูกผสมโฮสไตน์ฟรีเซียนระดับสายเลือด 75 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ระยะก่อนหย่านม
ความต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของโคนมลูกผสมโฮสไตน์ฟรีเซียนระดับสายเลือด 75 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ระยะก่อนหย่านม
ความต้องการแร่ธาตุเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของโคนมลูกผสมโฮลไตน์ฟรีเซียนระดับสายเลือด 75 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ระยะก่อนหย่านม
โภชนะที่ย่อยได้ และค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของปอเทืองหมัก
การศึกษาวิธีการทดสอบความแข็งแรงของเม็ดพันธุ์หญ้ารูซี่และกินีสีม่วง
ต้นทุนและคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินีสีม่วงในชุดดินโพนพิสัยที่อายุตัดต่างกันในโคพื้นเมืองไทย
การศึกษาค่าการย่อยได้และพลังงานของหย้าหวายข้อ หญ้าเห็บ และหญ้ามันใบไผ่ในเนื้อแพะเนื้อลูกผสมบอร์แองโกลนูเบี้ยน
ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโตของไก่เบตง อายุ 28 - 56 วัน
ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีและการเจริญเติบโตของไก่เบตงเพศผู้ อายุ 56 - 140 วัน
การทำนายคุณค่าทางโภชนะของต้นข้าวโพดพร้อมฝักก่อนหมักและต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมัก ด้วยเทคนิค
เลขที่รับ 84 ลว. 18 มี.ค. 64                                    ปศข.5   เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ในอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ความรู้ ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดลำปางสำหรับการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย
ปัจจัยที่มีผลต่อค่า Somatic cell count ในน้ำนมดิบรายฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดลำปาง
เลขที่รับ 91 ลว. 26 มี.ค. 64    สพพ. สมรรถภาพการผลิตเป็ดเทศกบินทร์บุรีภายใต้สภาพการเลี้ยงของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม
 เมษายน   2564  เลขที่รับ 96 ลว. 1 เม.ย. 64    สสช. ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์สุกรจากการตรวจยืดของด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2563
เลขที่รับ 97 ลว. 2 เม.ย. 64    สสช. การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพและการตรวจหาการสร้างเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ขยายการดื้อยากลุ่ม beta-lactams ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากน้ำนมโคดิบในภาคตะวันตกของประเทศไทย
เลขที่รับ 99 ลว. 7 เม.ย. 64    สสช.  ลักษณะทางอณูชีววิทยาของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่แยกได้จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุกรที่ตรวจยึดในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2561 - 2563
เลขที่รับ 100 ลว. 7 เม.ย. 64    กพร.    การยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศของกรมปศุสัตว์
ความสำเร็จในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมปศุสัตว์
คู่มือการปรับปรุงโครงสร้างของกรมปศุสัตว์
เลขที่รับ 102 ลว. 8 เม.ย. 64    สสช. ประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด H5N1 ภายในห้องปฏิบัติการ
เลขที่รับ 103 ลว. 19 เม.ย. 64    สสช.  ลักษณะทางอณูชีววิทยาของเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้าที่มีการระบาดในประเทศไทย ปี 2563
เลขที่รับ 108 ลว. 28 เม.ย. 64    สอส.   การศึกษาปฏิกิริยาร่วมระหว่างหญ้าแพงโกลาแห้งและกระถินแห้งในโคพื้นเมืองไทย
เลขที่รับ 110 ลว. 29 เม.ย. 64    สสช. การจำแนกซีโรวาร์ของเชื้อ Glaesserella parasuis โดยวิธี multiplex PCR
พฤษภาคม  2564 เลขที่รับ 112 ลว. 9 พ.ค. 64    ปศข.1   การศึกษาเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลของไก่พื้นเมืองที่ให้ผลตรวจทางซีรัมวิทยาเป็นบวกและเป็นลบต่อเชื้อมัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุล ในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1
วิเคราะห์ระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลของสัตว์ปีกในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 - มกราคม 2564
เลขที่รับ 113 ลว. 12 พ.ค. 64    สสช. อุบัติการณ์ของไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า ซีโรไทป์ 1 ในประเทศไทย ปี 2563
เลขที่รับ 114 ลว. 12 พ.ค. 64    สสช. การตรวจติดตามสารพันธุกรรมของไวรัสและภูมิคุ้มกันในม้าภายหลังการทำวัคซีนไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 3 ซีโรไทป์ โดยฉีดเข็มเดียว ในประเทศไทย
เลขที่รับ 115 ลว. 14 พ.ค. 64    สพพ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการตายและสาเหตุการตายของลูกสุกรก่อนหย่านมในฝูงปรับปรุงพันธุ์
เลขที่รับ 117 ลว. 14 พ.ค. 64    ปศข.3 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าของเจ้าของม้า และการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564
ปัจจัยเสี่ยงการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563
เลขที่รับ 120 ลว. 19 พ.ค. 64    สทช. ความสัมพันธ์ของระดับแอนติบอดีต่อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยระหว่างการทดสอบโดยวิธีลิควิดเฟสบล็อกกิ้งอีไลซ่า และไวรัสนิวทรัลไลเซซั่น
การเปลี่ยนแปลงของระดับแอนติบอดีหลังการได้รับเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยการฉีดเชื้อพิษทับ
เปรียบเทียบความคุ้มโรคและระดับแอนติบอดีในเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ หลังการฉีดวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ชนิดน้ำมัน
เลขที่รับ 121 ลว. 27 พ.ค. 64    สทป. การศึกษาความเป็นไปได้ในการเจาะเก็บโอโอไซต์แพะด้วยวิธี laparoscopic ovum pick-up (LOPU) และการผลิตตัวอ่อนภายนอกร่างกายในประเทศไทย
การประเมินสมรรถภาพของโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์เพศผู้
เลขที่รับ 123 ลว. 27 พ.ค. 64    ปศข.7 การศึกษาความพร้อมในการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
มิถุนายน
    2564 
เลขที่รับ 125 ลว. 1 มิ.ย. 64    สสช. คู่มือ ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ (Laboratory Information Management System : LIMS) 
เลขที่รับ 126 ลว. 8 มิ.ย. 64    สพพ. การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ
เลขที่รับ 127 ลว. 8 มิ.ย. 64      สพพ.

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบทางพันธุกรรมของยีน Leptin และลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมในกระบือนม
ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน Leptin, Leptin receptor, GH และ GHR กับลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือ
คู่มือการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือ
เลขที่รับ 128 ลว. 8 มิ.ย. 64    สสช.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสอหิวาต์สุกร C-strain ในเซลล์เพาะเลี้ยง
เลขที่รับ 129 ลว. 8 มิ.ย. 64    สสช. รูปแบบและลักษณะพันธุกรรมการดื้อยาของเชื้อ Campylobacter jejuni และ  Campylobacter coli ที่แยกได้จากไก่เนื้อและสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในภาคตะวันตกของประทศไทย
เลขที่รับ 135 ลว. 9 มิ.ย. 64    ปศข.7 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการมีจำนวนเซลล์โซมาติกสูงในถังรวมน้ำนมโครายฟาร์มในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่รับ 136 ลว. 11 มิ.ย. 64    กกจ. การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกรมปศุสัตว์
เลขที่รับ 137 ลว. 11 มิ.ย. 64    สสช. การตรวจหาเชื้อกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากเนื้อเยื่อม้ามและปอดโดยวิธีย้อมสีพิเศษทางอิมมูโนฮีสโตเคมี
เลขที่รับ 138 ลว. 11 มิ.ย. 64    สสช. รอยโรคทางพยาธิวิทยาตามกลุ่มอาการ และผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ β-hemolytic Escherichia coli ที่แยกได้จากสุกรป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง 2563
เลขที่รับ 141 ลว. 15 มิ.ย. 64        สตส.การพัฒนาและทดสอบความจำเพาะของชุด Primer และ Probe ที่ใช้ตรวจเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ ด้วยวิธี Multiplex Real-Time PCR
การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณ benzalkonium chloride และ didecyl dimethyl ammonium chloride ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ด้วยเทคนิค liquid chromatography-evaporative light scattering detection
การประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการในการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ 2 ชนิด ด้วยวิธีเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
การศึกษาผลการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้วแบบจุ่มแช่ทั้งหมดที่อุณหภูมิ –30 ° C ถึง 0 ° C โดยวิธีการเปรีบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐา
การศึกษาผลการสอบเทียบ digital thermometer with RTD sensor ที่อุณหภูมิ –30 ° C ถึง 100 ° C โดยวิธีการเปรียบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐาน
เลขที่รับ 143 ลว. 15 มิ.ย. 64    ปศข.2 ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เลขที่รับ 147 ลว. 16 มิ.ย. 64        สทช.เปรียบเทียบความคุ้มโรคและระดับแอนติบอดีระหว่างปริมาณแอนติเจนที่แตกต่างกันของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับสุกรชนิดน้ำมันไทป์ O189 และ Aลพบุรี
เปรียบเทียบผลการทดสอบหาความคุ้มโรคของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับสุกร โดยวิธี 50%Protective dose (PD50) test และ percentage of protection against generalised foot infection (PGP) test
การพัฒนาวัคซีนรวมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย สำหรับโคกระบือ
ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาคุณภาพไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเฉพาะต่อการเพาะเลี้ยงไวรัสนิวคาสเซิล
ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของวัคซีนฝีดาษไก่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในไข่ไก่ฟักและการเพาะเลี้ยงในเซลล์คัพภะไก่
เลขที่รับ 149 ลว. 16 มิ.ย. 64    สสช. แนวโน้มความชุกทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลลาในแพะระดับฟาร์มและรายตัวด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนตัวอย่างจากภาคกลางของประเทศไทยปี 2557 - 2562
เลขที่รับ 151 ลว. 22 มิ.ย. 64    กสก. คู่มือการส่งออกโคเนื้อจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์
เลขที่รับ 152 ลว. 22 มิ.ย. 64    กสก. ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จากเนื้อโคแช่แข็งนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียผ่านด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลขที่รับ 153 ลว. 22 มิ.ย. 64    กสก. ความชุกของพยาธิเม็ดเลือดในสุนัข ณ ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงจังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่รับ 156 ลว. 22 มิ.ย. 64    สสช. การพัฒนาวิธีการจำแนกเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า ระหว่างสายพันธุ์วัคซีนและสายพันธุ์ที่มีการระบาดในประเทศไทย โดยวิธี RT-qPCR
เลขที่รับ 157 ลว. 23 มิ.ย. 64    ปศข.1 การประเมินการใช้ระบบการลงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์ 1 ในปี พ.ศ.2564
    กรกฎาคม
     2564    
เลขที่รับ 158 ลว. 23 มิ.ย. 64      สทช.

การประเมินความถูกต้องของวิธีการทดสอบปริมาณไวรัส (TCID50) ของการผลิตและการทดสอบวัคซีน FMD ด้วยการการใช้เซลล์ BHK-21 เปรียบเทียบกับเซลล์ไตแกะ
การวิเคราะห์แนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดกับความคุ้มโรคของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกร
การหาปริมาณไวรัสนิวคาสเซิลจาก allantoic fluid ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อเป็น สเตรนลาโซตา โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่แบบย้อนกลับเชิงปริมาณ (qRT-PCR)
เลขที่รับ 162 ลว. 29 มิ.ย. 64    ปศข.8 การศึกษาสภาพการผลิตและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่รับ 163 ลว. 29 มิ.ย. 64     ปศข.6 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เลี้ยงสุกรเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยาในพื้นที่จังหวัดตาก
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดงในพื้นที่จังหวัดตาก
เลขที่รับ 167 ลว. 30 มิ.ย. 64    กสก. แนวทางการเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์
เลขที่รับ 169 ลว. 30 มิ.ย. 64    ศทส. แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษา : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์
เลขที่รับ 170 ลว. 2 ก.ค. 64    ปศข.4 การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ที่เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างปี 2561 - 2563
คุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาดกลางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างปี 2561 - 2563
ปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564
เลขที่รับ 171 ลว. 22 มิ.ย. 64    สตส. การพัฒนาวิธีตรวจหาสารพันธุกรรมของสัตว์ปีกในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยเทคนิค multiplex real-time polymerase chain reaction
เลขที่รับ 173 ลว. 6 ก.ค. 64    สอส. การศึกษาการย่อยได้และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารโคนม
เลขที่รับ 174 ลว. 6 ก.ค. 64    ปศข.6 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยเข้าสู่ฟาร์มโคนมที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
การประเมินความเสี่ยงของการนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มสัตว์ปีกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เพื่อจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ (Compartment)
เลขที่รับ 176 ลว. 6 ก.ค. 64    ปศข.4 การศึกษาสภาพทั่วไปของการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เลขที่รับ 185 ลว. 13 ก.ค. 64    สทป. การสร้างโปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและผสมเทียมในแกะ
เลขที่รับ 186 ลว. 13 ก.ค. 64    สพพ. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตของสุกรพันธุ์แลนด์เรซและลาร์จไวท์ของกรมปศุสัตว์
เลขที่รับ 187 ลว. 13 ก.ค. 64    สพพ. อัตราการเจริญเติบโตและสมรรถภาพการให้ผลผลิตของสุกรพันธุ์แลนด์เรซ ลาร์จไวท์และดูรอค ของกรมปศุสัตว์
เลขที่รับ 188 ลว. 13 ก.ค. 64    สพพ. การประมวณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ์ดูร็อคของกรมปศุสัตว์
เลขที่รับ 191 ลว. 16 ก.ค. 64    สคบ. การศึกษาความชุกทางซีรั่มวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของโรคบรูเซลลาในโคนมในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปี 2563
เลขที่รับ 197 ลว. 20 ก.ค. 64    ปศข.7 ความชุกทางซีรัมวิทยาและปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2564
เลขที่รับ 199 ลว. 29 ก.ค. 64    สพพ. ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมาย SNP กับลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมของกระบือเมซานี
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมาย SNP กับลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมของกระบือปลัก
เลขที่รับ 200 ลว. 20 ก.ค. 64    สพพ. อิทธิพลของตำแหน่งที่ปล่อยน้ำเชื้อในการผสมเทียมต่ออัตราการเข้าคลอดและขนาดครอกในสุกร
    สิงหาคม
     2564       
เลขที่รับ 204 ลว. 5 ส.ค. 64     สทป.  ผลของจีโนไทป์โคนมเพศเมียต่อการประเมินค่าพันธุกรรมจีโนมในประชากรโคนมไทย
ผลของสารต้านอนุมูลอิสระควบคู่กับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในโคนมพันธุ์ทรอปิคลอโฮลล์สไตน์ต่อระดับเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส
เลขที่รับ 205 ลว. 5 ส.ค. 64    สคบ.  การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
เลขที่รับ 211 ลว. 10 ส.ค. 64    ปศข.6 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่รับ 213 ลว. 17 ส.ค. 64    กสส. การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
การศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย
คู่มือการคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่
เลขที่รับ 214 ลว. 17 ส.ค. 64    สสช. ความชุกและการศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
เลขที่รับ 215 ลว. 19 ส.ค. 64    สพพ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อ Trypanosoma evansi ในโคเนื้อของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
เลขที่รับ 216 ลว. 24 ส.ค. 64    สพพ. คู่มือการประกวดควายไทย
เลขที่รับ 217 ลว. 24 ส.ค. 64    สพพ. สภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการเลี้ยงโคชนของเกษตรกรในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เลขที่รับ 218 ลว. 24 ส.ค. 64    สคบ. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมกับแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรระบาดเข้าสู่ฟาร์มสุกรในประเทศไทย
เลขที่รับ 219 ลว. 17 ส.ค. 64    ปศข.2 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึง มิถุนายน 2564
เลขที่รับ 220 ลว. 30 ส.ค. 64    สสช. การศึกษาคุณลักษณะของเชื้อและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Gallibacterium anatis ที่เพาะแยกได้จากสัตว์ปีก
เลขที่รับ 221 ลว. 30 ส.ค. 64    สสช. การพัฒนาชุดควบคุมภายในสำหรับการตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราก่อโรคด้วยวิธี real-time PCR ในตัวอย่างรวมน้ำเชื้อสดโค
เลขที่รับ 222 ลว. 30 ส.ค. 64    สสช. ความชุกทางซีรัมวิทยาของโรควัณโรคเทียมในแพะในภาคใต้ตอนล่างของประทศไทย ระหว่างปี 2561 - 2562
เลขที่รับ 223 ลว. 30 ส.ค. 64    กพก. สมรรถภาพการผลิตของไก่ดำชัยพัฒนาด่านซ้ายและไก่เหลืองชัยพัฒนาด่านซ้าย (อู่ติง) ในชั่วอายุที่ 3 ถึง 6