• ปฏิทินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
   อ่านรายละเอียด       
  • หลักเกณฑ์การขอปิดโครงการวิจัย/การขอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย/การขอเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัยและปรับสัดส่วนการทำวิจัย
   อ่านรายละเอียด       
  • ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิชาการ concept paper
   อ่านรายละเอียด