วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์เสริมสร้างเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาปศุสัตว์ไทย