โครงสร้าง กวป.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานงานธุรการทั่วไป
 • งานงบประมาณ งานการเงินบัญชี งานพัสดุ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคล งานประสานงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณการวิจัยนวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์

 • ศึกษาวิเคราะห์วิจัยหาความต้องการงานวิจัยใช้แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านปศุสัตว์
 • จัดทำกรอบการวิจัย นวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์
 • จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์
 • จัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย นวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์
 • งานงบประมาณวิจัย นวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์
 • ติดตามประเมินผลและประมวลภาพรวมผลงานวิจัย
 • บริหารระบบ

ฝ่ายพัฒนาระบบและบริการองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์

 • พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
 • พัฒนาบุคลากรด้านวิจัย
 • งานสิทธิประโยชน์ของผลงานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการ
 • งานบริการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ E-Library
 • งานดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยและวิชาการ
 • งานดูแลระบบ Tarrs ข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์
 • งานทะเบียนผลงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการ

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์

 • พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และด้านส่งเสริมสินค้าปศุสัตว์

 • จัดทำแผนงานวิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และด้านส่งเสริมสินค้าปศุสัตว์

 • พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัย

 • ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานทั้งภายในภายนอก

 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านส่งเสริมการปศุสัตว์