- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

 

- ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

 

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565