•  แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด 

 

 

ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 2566 - 2570

        กรมปศุสัตว์ได้จัดทำยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 - 2570 ให้สอดคล้องกับสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายของรัฐบาล ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนพัฒนาการเกษตรนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (พ.ศ. 2564 - 2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) (พ.ศ. 2558 - 2573)

โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความสามารถบุคลากรด้านการปศุสัตว์สู่ความเป็นมืออาชีพ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่ให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริการเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าใหม่ให้สินค้าและบริการด้านปศุสัตว์
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ในระดับสากล
  • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นเลิศทุกมิติ สู่ความทันสมัยและสร้างสรรค์

ในส่วนยุทธศาสตร์ที่กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์ในต่างประเทศ และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือในระดับสากล

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 dlicstrategy01

 dlicstrategy02

 dlicstrategy01

 dlicstrategy01

 dlicstrategy01

 dlicstrategy01

 dlicstrategy01

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566-2570 <== Click!