ภาพยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 2566 2570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         อ่านรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566

อ่านรายละเอียด