แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2565

อ่านรายละเอียด