อำนาจหน้าที่

               กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 970/2557 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                  1. จัดทำยุทธศาสตร์และแผนการวิจัย/วิชาการด้านการปศุสัตว์

                  2. พัฒนานักวิจัย งานวิจัย และนวัตกรรมของกรมปศุสัตว์

                  3. บริหารงานวิจัย/วิชาการด้านการปศุสัตว์

                  4. ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

                  5. เป็นที่ปรึกษาด้านวิจัยและวิชาการแก่อธิบดีกรมปศุสัตว์และผู้บริหารระดับสูง ในการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และการแก้ปัญหาด้านการปศุสัตว์และการเกษตร

                  6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย