กวป. จัดอบรมนักวิจัยต้นกล้ารุ่นที่ ๒

ให้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 31 ราย

    ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559

         เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 5 ตึก จักรพิชัย

 

โดยมี รศ.ดร.ชลอ  ลิ้มสุวรรณ

          คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

          เป็นวิทยากรอบรม............

          1. หลักการคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย  

              (7 มี.ค. 2559  9.00-12.00 น.)

          2. การวิเคราะห์และกำหนดประเด็นปัญหาที่นำมาสู่โจทย์วิจัย  

              (7 มี.ค. 2559  13.00-16.00 น.)

          3. ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

              (10 มี.ค. 2559  9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)

          4. ฝึกปฏิบัติการนำเสนอโครงการและสรุปบทเรียน  

              (11 มี.ค. 2559  9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)

 

          คุณ สุนันทา  สมพงษ์ 

          ที่ปรึกษาด้านการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          เป็นวิทยากรอบรม............ 

           1. รูปแบบและหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

               (8 มี.ค. 2559  9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)

           2. ฝึกปฏิบัติการนำเสนอโครงการและสรุปบทเรียน  

               (11 มี.ค. 2559  9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)

 

          คุณสุภาพร  โชคเฉลิมวงศ์

          ผอ. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วช.

          เป็นวิทยากรอบรม.......  "ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย"

          (10 มี.ค. 2559  9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)

           

          คุณ ฆะฤทัย  จันทร์ธิบดี

          นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

          เป็นวิทยากรอบรม..... "การออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย" 

          (9 มี.ค. 2559  13.00-16.00 น.)

 

          ผชช.จันทกานต์  อรณนันท์

          ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์

          เป็นวิทยากรอบรม..................

          "การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายสารสนเทศ และ การใช้ระบบ NRMS"

          (9 มี.ค. 2559  9.00-12.00 น.)

 


IMG 3043 

 

IMG 3044 

 

IMG 3038 

 

IMG 3065

 

IMG 3047 

 

IMG 3051 

 

IMG 3053 

 

IMG 3057

 

IMG 3058

 

IMG 3069 

 

IMG 3074 

 

IMG 3078 

 

IMG 3075 

 

IMG 3076 

 

IMG 3071 

 

IMG 3072 

 

IMG 3073 

 

IMG 3077 

 

IMG 3079 

 

IMG 3080 

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

41 

 

42 

 

40 

 

1

 

2

 

3

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

9 

 

10 

 

11

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28