016

ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเบย์ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์วรวิชย์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต2 ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ พร้อมคณะทำงานให้การตอนรับ ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กล่าวว่าการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการของกรมปศุสัตว์ เป็นเป้าหมายสำคัญของพัฒนางานของกรมปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมการวิจัย วิชาการ และพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านฐานข้อมูล ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ และตอบสนองต่อความต้องการสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และบรรลุต่อวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก ซึ่งจะบรรลุได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการของกรมปศุสัตว์ให้ทันประเทศอื่น ๆ และทันกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น และมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิจัยของกรมปศุสัตว์ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านปศุสัตว์ในระดับสากล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดและสร้างแบบการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีคุณภาพการกำหนดกรอบและหลักเกณฑ์การวิจัยในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมงานวิจัย วิชาการ และพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ ไปสู่การเป็นองค์กรที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการของกรมปศุสัตว์ให้ทันต่างประเทศและทันกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้นและมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น สิ่งที่จะขาดไม่ได้ คือ การวางกรอบแนวคิดและสร้างรูปแบบการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการที่จะไปถึงเป้าหมายร่วมกันได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนในกรมปศุสัตว์ แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องประสบกับอุปสรรคและความยากลำบากใด ๆ ก็ตาม ขอให้นำประสบการณ์เหล่านั้นมาเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและประยุกต์ใช้ต่อไป

 

 001 016 015 014 006