279435039 296166706022046 5800788190618082873 n (1)

ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ นำทีมวิทยากรจากกรมปศุสัตว์ บรรยายให้ความรู้กับเกษตรกร ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนําผลการวิจัยพัฒนาพันธุ์ไก่เนื้อไทยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเชิงพื้นที่” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 ซึ่งกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สวก. จัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ที่เอื้อสถานที่และช่วยจัดสัมมนาในครั้งนี้

 279035806 296166642688719 3753417753014292997 n 279030232 296166586022058 3061922869474869824 n 279434137 296167062688677 9073935416039668993 n 279493199 296166802688703 8695810775656028450 n (1) 279452615 296166962688687 507011740250323897 n