S 111296522

              ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 กวป.ร่วมกับสวก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพันธุ์ไก่เนื้อไทยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเชิงพื้นที่” จำนวน 3 รุ่น ถ่ายทอดให้เกษตรจำนวน 50 คน โดยรุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565  ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเกษตรกร 20 คน เป็นการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และเป็นพื้นที่นำร่องในการเลี้ยงไก่เนื้อไทยต่อไป

 

 

S 111296516

S 6332468

S 6332473

344400 344459