messageImage 1643852698521

   

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความต้องการโภชนะของแพะในประเทศไทย”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom cloud meetings) ในหัวข้อดังนี้

  • ความต้องการและความจำเป็นของความ้องการทางโภชนะของแพะ
  • การใช้ประโยชน์ตารางความต้องการโภชนะของแพะ
  • ความต้องการโปรตีนและพลังงานของแพะ
  • การประยุดต์ใช้ความต้องการทางโภชนะของแพะในระดับฟาร์ม และการจัดการอาหารผสมสำเร็จรูปในแพะ

          กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย  การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จึงเสาะแสวงหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร รวมทั้งเพื่อพัฒนาวงการปศุสัตว์ให้ก้าวหน้า และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

          กรมปศุสัตว์ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความต้องการโภชนะของแพะในประเทศไทย” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายอื่นๆ ต่อไปได้

 S 5652550 messageImage 1643852551029  messageImage 1643852414800 S 5652548

S 2195505