016

ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเบย์ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์วรวิชย์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต2 ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ พร้อมคณะทำงานให้การตอนรับ ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กล่าวว่าการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการของกรมปศุสัตว์ เป็นเป้าหมายสำคัญของพัฒนางานของกรมปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมการวิจัย วิชาการ และพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านฐานข้อมูล ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ และตอบสนองต่อความต้องการสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และบรรลุต่อวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก ซึ่งจะบรรลุได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการของกรมปศุสัตว์ให้ทันประเทศอื่น ๆ และทันกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น และมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิจัยของกรมปศุสัตว์ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านปศุสัตว์ในระดับสากล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดและสร้างแบบการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีคุณภาพการกำหนดกรอบและหลักเกณฑ์การวิจัยในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมงานวิจัย วิชาการ และพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ ไปสู่การเป็นองค์กรที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการของกรมปศุสัตว์ให้ทันต่างประเทศและทันกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้นและมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น สิ่งที่จะขาดไม่ได้ คือ การวางกรอบแนวคิดและสร้างรูปแบบการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการที่จะไปถึงเป้าหมายร่วมกันได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนในกรมปศุสัตว์ แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องประสบกับอุปสรรคและความยากลำบากใด ๆ ก็ตาม ขอให้นำประสบการณ์เหล่านั้นมาเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและประยุกต์ใช้ต่อไป

279435039 296166706022046 5800788190618082873 n (1)

ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ นำทีมวิทยากรจากกรมปศุสัตว์ บรรยายให้ความรู้กับเกษตรกร ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนําผลการวิจัยพัฒนาพันธุ์ไก่เนื้อไทยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเชิงพื้นที่” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 ซึ่งกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สวก. จัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ที่เอื้อสถานที่และช่วยจัดสัมมนาในครั้งนี้

messageImage 1643852698521

   

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความต้องการโภชนะของแพะในประเทศไทย”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom cloud meetings) ในหัวข้อดังนี้

  • ความต้องการและความจำเป็นของความ้องการทางโภชนะของแพะ
  • การใช้ประโยชน์ตารางความต้องการโภชนะของแพะ
  • ความต้องการโปรตีนและพลังงานของแพะ
  • การประยุดต์ใช้ความต้องการทางโภชนะของแพะในระดับฟาร์ม และการจัดการอาหารผสมสำเร็จรูปในแพะ

          กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย  การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จึงเสาะแสวงหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร รวมทั้งเพื่อพัฒนาวงการปศุสัตว์ให้ก้าวหน้า และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

          กรมปศุสัตว์ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความต้องการโภชนะของแพะในประเทศไทย” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายอื่นๆ ต่อไปได้

S 111296522

              ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 กวป.ร่วมกับสวก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพันธุ์ไก่เนื้อไทยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเชิงพื้นที่” จำนวน 3 รุ่น ถ่ายทอดให้เกษตรจำนวน 50 คน โดยรุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565  ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเกษตรกร 20 คน เป็นการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และเป็นพื้นที่นำร่องในการเลี้ยงไก่เนื้อไทยต่อไป