ผลงานวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2565

 เรื่อง "คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัต(ELIB) ของกรมปศุสัตว์ สำหรับผู้รับบริการ" (นางชบาไพร บรรพต)