5

ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กวป. ปรับแผนปฏิบัติการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถรองรับภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพผลของงานให้บรรลุเป้าหมายด้านวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์

131490545 228762885436230 2130221684940832988 น

วันที่ 18 ธ.ค.63 ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ดร. แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ และนางรัฐฐา ธำรงโอภาส กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานยกร่างขอบเขตการจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการให้ข้อคิดเห็นต่อการนำเสนอจากที่ปรึกษา 3 ทีม และพิจารณาคัดเลือกเหลือ 1 ทีม จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร และนัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตในวันพุธที่ 23 ธ.ค.63

128525121 216104696702049 4275639987494486558 n

ณ วันที่ 30 พ.ย. ณ ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ กวป.และ กกจ. ร่วมหารือในเบื้องต้นเรื่องโครงการจัดงาน KM ของ กปศ. ในปีนี้ค่ะ ก่อนจะนำเสนอผู้บริหารพิจารณา โดยรูปแบบให้ลืมรูปแบบเดิมๆ แล้วมาทำอะไรแนวใหม่ๆ ประมาณ KM ยุค digital newnormal คิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ไม่เน้นโชว์องค์ความรู้แต่จะเน้นว่า วิธีการ/นวัตกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้สามารถนองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกอย่างกว้างขวาง และจัดให้มีการประกวด เพื่อนำหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไปร่วมโชว์ผลงานในงานวิชาการปศุสัตว์

129117953 218157583163427 4361749066136184486 น

ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ โดยนายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม หน. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ผชช. วิศาลฯ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กวป. ปรับแผนปฏิบัติการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถรองรับภารกิจเพิ่มใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน และบรรลุเป้าหมายด้านวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์

125849989 212917720354080 5831891297796042741 น

ณ วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 -16.30 น. ผชช.ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมประชุม และติดตามการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ที่
- ศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อำเภออมก๋อย
-โครงการเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง/ฟาร์มตัวอย่างบ้านดงเย็น ตามพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงอำเภอจอมทอง
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายคมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม ที่ปรึกษา นายวันชัย ทิพย์วงศ์ ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม สพพ. และ นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สชช.
การประชุมได้ร่วมกันกำหนดแนวทางจัดทำแผนงานวิจัย ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์การพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชดำริ ทั้ง 4 แห่ง ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทาง การวิจัยด้านการปศุสัตว์ ให้คำแนะนำการจัดการความรู้ การศึกษาวิจัยงานปศุสัตว์ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรและหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ได้ติดตามการดำเนินงาน ศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ ของศูนย์ศึกษาฯ ให้เป็นไปตามแผนงานวิจัยและแนวทางที่กำหนด
ทั้งนี้ กพก. ได้กำหนดการประชุม สรุปผลการนิเทศงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาพรวมทั้ง 6 แห่ง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กพก.