119202913 185969403048912 8760580734584814164 น

วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ตึกจักรพิชัย ชั้น 3 กรมปศุสัตว์ ผชช.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หน.กวป. ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรม และงานวิจัยหรือวิชาการฯ ในการคัดเลือกผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมและงานวิจัย/วิชาการที่นำไปถ่ายทอดเพื่อไปใช้ประโยชน์ปีงบประมาณ 2562

118319303 182674356711750 976784813854607079 o

วันที่ 31 ส.ค.-1 ก.ย. 63 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์(กวป.)โดย ผชช. สมเกียรติ เพชรวานิชกุล สทป. สพพ. ศสท. กสส. และ เจ้าหน้าที่จาก กวป. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ฉบับสมบูรณ์)” ณ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมคิดและเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ประเมินและติดตามสุขภาพสัตว์ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างทันท่วงทีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึง Index Library และ Crop Modelling ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านกระบวนการผลิต

117565341 176522360660283 7984809858078320287 o


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์(กวป.) ผู้เชี่ยวชาญสมเกียรติฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาความรู้ทางวิชาการโรคปากและเท้าเปื่อย โดยบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ โดยมีหัวข้อในการสัมมนาเรื่อง การตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

 118150457 178448007134385 2862036279181575648 n

นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผชช.ด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย กวป. เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "Update on HVAC and Critical Utilities for Pharmaceutical Industry" ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอท ไรซ์ รีสอร์ท (At Rice Resort) จังหวัดนครนายก จัดโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ซึ่งมีนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ ซึ่งมี ภก.วีรยุทธ จิรรัศมี์ ที่ปรึกษาอิสระด้าน GMP เป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้บุคลากรของ สทช. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบบ HVAC รวมทั้งการทำ Commissioning,Qualification และ Maintenance ของหลักการการออกแบบ Clean Room และเพื่อเรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยี Building Automation System. ณ โรงแรมแอท ไรซ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก117811259 178448100467709 9138397027442758089 n117594902 178448043801048 3973815026578786954 n

117396354 178448067134379 1885147463032184638 n

104495099 156670252645494 5685045470327296678 น

ประชุมร่วมกับกกจ. และประธานคณะอนุกรรมการวิจัยฯ ด้านผลิตสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านส่งเสริมสินค้าปศุสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโคอุศุภราช ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ผชช.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หน.กวป. ได้จัดประชุมร่วมกับกกจ. และประธานคณะอนุกรรมการวิจัยฯ ด้านผลิตสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านส่งเสริมสินค้าปศุสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพื่อหารือข้อมูลสาขาตามความต้องการเร่งด่วนของหน่วยงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์