123851095 202812658031253 1162811124407733449 น

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผชช.ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการจัดการงบประมาณในการพัฒนาการวิจัยด้านเกษตรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มผลผลิตและราคาให้สูงขี้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
cr.เว็บไซต์ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม
 

123311077 202479391397913 4344287668910824474 น

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมตาลกิ่ง แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผชช.ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1/2564 โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.จัดประชุมดังกล่าว มี ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา การดำเนินการโครงการกลุ่ม และผลการจัดกิจกรรมและการศึกษา
cr.เว็บไซต์ สวก.

122909584 199798174999368 8165264487048473312 น

ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ผชช.ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผชช.ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์, เจ้าหน้าที่กองคลังกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ กวป. เข้าร่วมประชุมรับฟังเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (กองทุนววน.) จากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สวสก.) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สำหรับการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตัวแทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบงานงานวิจัยด้านการประมง กองบริหารการคลังกรมประมง และผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ กองคลังกรมปศุสัตว์ ด้วย
cr. facebook กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

122888929 200069564972229 633985390076090216 n

วันที่ 27 ต.ค.63 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา" แนวทางการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ " สรุปสั้นๆได้ว่า
1. สกสว. จะนำระบบการติดตามและประเมินผลของ UK มาใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ตั้งแต่ได้รับงบประมาณจนติดตามผลนำไปใช้ประโยชน์อีก 5 ปี ว่าคุ้มกับการที่รัฐลงทุนให้หรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ หน่วยงานได้รับงบประมาณลดน้อยลงในการดำเนินงานวิจัย
2. การประเมินจะประเมิน 2 ส่วนคือ การประเมินผลลัพท์และผลกระทบการดำเนินการวิจัยและการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานจากการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และกระบวนการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม ก็คือหน่วยงานเห็นความสำคัญของการดำเนินงานวิจัย และนวัตกรรมหรือไม่
3. การจะดำเนินงานวิจัย ควรมีแผน และเป้าหมายที่มาจากความต้องการของสังคม และการกำหนดโครงการวิจัย ที่จะทำต้องเป็นไปตามเป้าหมายในแผนที่ตั้งไว้เท่านั้น
จากมุมมองที่ได้ฟัง : อนาคตหน่วยงานต้องปฏิบัติงานตามผลการวิจัย และนวัตกรรมในหลายๆงาน หากไม่ปฏิบัติงานตามผลงานวิจัย คงจะไม่ได้งบไปทำงานแน่แล้ว นี่คือผลกระทบที่หน่วยงานจะพบแน่ๆในอนาคต คงต้องขยับและเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า

  122727987 200069628305556 6988206406042222265 n 122794057 200069648305554 3798540184962423067 n 122835316 200069731638879 6397812087431648539 n122506341 200069714972214 5026175975542588358 n122575085 200069798305539 8957826098028901751 n122630078 200069604972225 4923661543674391049 n

119748733 189634279349091 2956200110968791965 o

ณ วันที่ 17 ก.ย. 63 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญวุฒิพงษ์ อินทรธรรม นำทีม ผชช. และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รับฟังปัญหาด้านงานวิจัย เพื่อให้คำแนะนำและร่วมช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในงานวิจัยและการดำเนินงานทั้งระบบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ซึ่งในครั้งนี้ท่านปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี นายวรากร จิตรหลัง มาร่วมให้ข้อมูลปศุสัตว์ของ จ. ปราจีนบุรี ในด้านต่างๆ ให้ทราบด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลไปใช้คิดงานวิจัยและวิชาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ต่อไป

119798287 189634476015738 3965726948138736111 o 119984765 189634312682421 3510301877824151220 o 120009213 189634349349084 1078771531149360030 o