127107869 210751133904072 5912909074841308650 น

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ประชุมหารือปรับแผนปฏิบัติการและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด มีประสิทธิภาพมากขึ้น

125891038 206855547626964 2478733795397676450 n

ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 สวก. ผชช.ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม ผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางรัฐฐา ธำรงโอภาส นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการ กวป. เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ โดยมี รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสำราญ สาราบรรณ์ เป็นประธานคณะทำงาน สรุปสาระสำคัญได้ว่า การจะขอสนับสนุนงบประมาณวิจัยด้านเกษตร ของ สวก. จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) จะปรับเปลี่ยนเป็นขอในภาพรวมด้านเกษตร และต้องมียุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแนบโครงการวิจัย ซึ่ง สวก. ได้มียุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม พ.ศ.2558-2564 เดิมอยู่แล้ว แต่จะหมดอายุแผนในปีงบประมาณนี้
โดยที่ประชุมมีมติให้ใช้ฉบับเดิมไปพลางก่อนสำหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจะแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยจากหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และตัวแทนกลุ่มกรมด้านทรัพยากร เพื่อร่วมวางกรอบและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยฉบับใหม่ ประจำปี 2566-2670 โดยจะจ้างที่ปรึกษามาร่วมจัดทำแผนดังกล่าว และจะเชิญประชุมตัวแทนกรมหลักอีกครั้งในวันที่ 24 พ.ย.63
 

124444742 204553911190461 6783768264680077804 น

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ผชช.ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพื่อการติดตามความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสฯ " พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สคบ. สสช. และกวป. โดยมี ดร.จิตติมา พิระยะพงศา จาก สวทช. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และมี สวก. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยทั้งนี้ นักวิจัยได้นำเสนอการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 3 โมดูล ได้แก่ โมดูลการค้นหาเปรียบเทียบข้อมูล (Search) โมดูลการสร้างแผนภูมิวิวัฒนาการ (Phylogenetic placement) และโมดูลการสร้างแผนภูมิวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ (Phylogeography) ผลสรุปที่ได้จากการประชุม กรมปศุสัตว์จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บฐานข้อมูลและระบบเครื่องมือคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

124469816 204555497856969 8572021096874959423 น

ณ วันที่ 11 พ.ย.63 เจ้าหน้าที่ กวป. เข้าร่วมงานประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สรุปได้ดังนี้
1.รับทราบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปรงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.รับทราบถึงการบริหารจัดการงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หนาวยงานในรับบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3.รับทราบแนวทางการติดตามประเมินผลของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4.แนะนำแผนงานวิจัยและนวัตกรรมของหนาวยบริหารและจัดการทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. รับทราบขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

124093325 204216684557517 5610633891441067696 n

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมม้ากัญฐกะ กรมปศุสัตว์ เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์(กวป.) จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยในการเลี้ยงปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มวิชาการด้านปศุสัตว์) , นายวิศาล ศรีสุริยะ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร) , นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อย) และผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , สำรักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ , สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ , สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม
การขับเคลื่อนสมุนไพรตามแผนแม่บทแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรอย่างยั่งยืน​ โดย กรมปศุสัตว์ ดำเนินการตามบุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 5 การใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคฯ แผนงานข้อที่ 5.5 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่เกี่ยวข้องในขบวนการผลิตสัตว์และสัตว์เลี้ยงในชุมชน
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาถึง การทบทวนคำสั่งการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยในการเลี้ยงปศุสัตว์ , บทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตสมุนไพร และพิจารณาถึง การทำ MOUร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ใน“โครงการความร่วมมือวิจัย พัฒนา กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์และสัตวแพทย์”
ในการนี้​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสมุนไพรไทยในการเลี้ยงปศุสัตว์​ โดยผลักดันการดำเนินงานของคณะกรรมการการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยให้เดินหน้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การจัดตั้งศูนย์สมุนไพรเพื่อการปศุสัตว์ , การจัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถและมีความเหมาะสมร่วมดำเนินการขับเคลื่อนฯ​ โดยให้เพิ่มเติมในด้านกฎหมาย , กระตุ้นให้เกิดงานวิจัยด้านสมุนไพรไทยให้มีความหลากหลาย , การจัดหลักสูตรในการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทย และการศึกษาดูงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทย เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินงานและขับเคลื่อนฯ