126

              กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ได้จัดทำโล่มอบรางวัลผลงานวิจัย วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่นำไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานหรืออาชีพเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2566 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี  (วันที่ 5 พฤษภาคม 2566) ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวปศุสัตว์ เดินหน้าสู่  Full Digitization ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 81 ปี พร้อมอ่านสารแสดงความยินดีของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และไถ่ชีวิตโค - กระบือ จำนวน 82 ตัว พิธีเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร (Pet Food Service Center) เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะกรมปศุสัตว์ (DLD SMART DATA CENTER) และมอบโล่รางวัล พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวาลกุล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

S 16539690

            ณ วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2566 ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการและประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตาม ประเมินผล และให้ความเห็นทางวิชาการ ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินกิจกรรม "โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผสมเทียมแพะของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดร้อย แก่น สาร สินธุ์ ชัย บุ รินทร์ เลย" โดยมี รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ และ "โครงการผลิตภัณฑ์นมแพะพรีเมียม : เฟสที่ 1 อาหารฟังก์ชั่นมูลค่าเพิ่ม" โดยมี ดร.ภญ.รพี จรุงศิรวัฒน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น

 

 

 

S 16359430

     ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

68944

     ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนเพื่อผลิตคาเวียร์แห่งแรกของไทยที่ได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงแบบปิด Recirculating Aquaculture System ณ บริษัท ไทย สเตอเจียน ฟาร์ม จำกัด