Screenshot (285)

 

       ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญฉันทนี บูรณะไทย รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน งบประมาณ และวิธีการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านการเกษตรตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เป็นต้น

 

 

Screenshot (265)

 

              วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลระดับผู้เชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Zoom Conference 

messageImage 1706154994716

          ณ วันที่ 25 มกราคม 2567 นางวิลาสินี จงกล เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2567 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดจนนวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

S 29155351 0

               

             วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 ตึกอัศวรักษ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ ผู้เชี่ยวชาญฉันทนี บูรณะไทย รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือกับสถานทูตยูเครน เรื่อง "เกี่ยวกับการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างสองประเทศ" 

 

S 28860420 0

           ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร นางฉันทนี บูรณะไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ซากเนื้อสัตว์ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และนางวิลาสินี จงกล นักจัดการงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดผลการวิจัยโครงการ "การพัฒนากลไกการทำงานแบบหุ้นส่วนร่วมกับหน่วยงานรับงบประมาณและออกแบบกระบวนการบริหารงบประมาณ เพื่อกำกับทิศทางของงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

เนื้อหาอื่นๆ...