การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP)

 

รอบที่ 1

การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2564

 

: รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

        1.1 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคคล กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์   I   ดาวน์โหลด

        1.2 รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล   l   ดาวน์โหลด

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

       2.1 หลักฐานการวางแผน

             2.1.1 แผนปฏิบัติการการสอนงาน

             2.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

        2.2 หลักฐานการดำเนินการ

             2.2.1 รูปถ่ายการสอนงาน

             2.2.2 รูปถ่ายชุมชนนักปฏิบัติ

             2.2.2 เอกสารประกอบการบรรยาย  การสอนงาน

             2.2.3 เอกสารประกอบการบรรยาย  ชุมชนนักปฏิบัติ

รูปแบบรวม

       2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

             2.3.1 แบบประเมินผลการเรียนรู้ การสอนงาน

             2.3.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ

       2.4  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

             2.4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การสอนงาน

             2.4.แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ชุมชนนักปฏิบัติ

 

รอบที่ 2

 

การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 2/2564

: รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

      1.1 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคคล กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์    l   ดาวน์โหลด

       1.2 รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล   l   ดาวน์โหลด

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

       2.1 หลักฐานการวางแผน

             2.1.1 แผนปฏิบัติการการอบรม

        2.2 หลักฐานการดำเนินการ

             2.2.1 รูปถ่ายการอบรม

2.2.1 รูปถ่ายตอนอบรม

             2.2.2 เอกสารประกอบการอบรม

       2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

             2.3.1 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

       2.4  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

             2.4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน