ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2563

 

รอบที่ 1

 

รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2563

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

1.1 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคคล กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

1.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผล HRD

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

๒.๑ หลักฐานการวางแผน

2.1.1 แผนปฏิบัติการการสอนงาน

2.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

๒.๒ หลักฐานการดำเนินการ

2.2.1 รูปถ่ายการสอนงาน

2.2.2 รูปถ่ายชุมชนนักปฏิบัติ

2.2.2 เอกสารประกอบการบรรยาย

n

f

๒.๓ หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

2.3.1 แบบประเมินผลการเรียนรู้ การสอนงาน

2.3.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ

๒.๔  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

2.4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานการสอนงาน

2.4.2 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานชุมชนนักปฏิบัติ

 

รอบที่ 2

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2562

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2561

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2560

รอบที่ 1

รายงานผลพัฒนาบุคลากร ปี 2560 (ส่งภายใน 27 กันยายน 2560) 

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560 

 

ฟอร์ม1       ฟอร์ม2.1       ฟอร์ม2.2       ฟอร์ม3.1       ฟอร์ม3.2       แบบฟอร์ม 4 ใหม่  (รอบ ๖ เดือน)

 

แบบประเมินผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 3 ราย

 

1) ผลประเมิน นายวิวัฒน์  ชัยชนะศิริวิทยา   1. อนุมัติประชุมฯ.pdf    2. ขอไปราชการฯ.pdf   3.1 รายงานวิวัฒน์.pdf

 

2) ผลประเมิน นายคณณัฏฐ์  บุณณ์มั่งมีปภา  1. อนุมัติประชุมฯ.pdf   2. ขอไปราชการฯ.pdf  3.1 รายงานนัท.pdf

 

3) ผลประเมิน นางวิลาสินี  จงกล 

 

โครงการ  Best Practice (รอบที่ 1/2560)

 

รอบที่ 2

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

ฟอร์ม1     ฟอร์ม2.1     ฟอร์ม2.2      ฟอร์ม3     ฟอร์ม3.1     ฟอร์ม3.2     แบบฟอร์ม 4 ใหม่ 

                                                                                                 (รอบ ๑๒ เดือน) 

แบบประเมินผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 3 ราย


1) ผลประเมิน นายวิวัฒน์  ชัยชนะศิริวิทยา   1. อนุมัติประชุมฯ.pdf    2. รายงานวิวัฒน์.pdf


2) ผลประเมิน นายคณณัฏฐ์  บุณณ์มั่งมีปภา  1. อนุมัติประชุมฯ.pdf   2. รายงานนัท.pdf


3) ผลประเมิน นางวิลาสินี  จงกล 


โครงการ  Best Practice (รอบที่ 2/2560) 

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2559

รอบ 2

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559

ฟอร์ม1       ฟอร์ม2.1       ฟอร์ม2.2       ฟอร์ม3.1       ฟอร์ม3.2       แบบฟอร์ม 4 ใหม่  (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบประเมินผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 3 ราย 

1) ผลประเมิน นายคณณัฏฐ์  บุณณ์มั่งมีปภา  

2) ผลประเมิน นส.สุเมตตา  ตามธรรม

3) ผลประเมิน นางวิลาสินี  จงกล

โครงการ  Best Practice (รอบที่ 2/2559)

สรุปประมวลผลงานการจัดการความรู้ดีเด่นของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โดยจำแนกตามประเภทของงานออกเป็น 2 กลุ่มภารกิจ คือ

๑. ภารกิจหลัก  และ   ๒. ภารกิจสนับสนุน   ดังต่อไปนี้

งานประเภทภารกิจหลักที่สร้างผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ได้แก่ ผลงานเรื่อง

๑. ตู้ฟักไข่เป็ดแบบแนวนอน ขนาด 2,640 ฟอง

    นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต

    สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์

    สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

    โปสเตอร์ที่๒

    รางวัลและเกียรติบัตรอันดับที่

๒. “Eco Smart Lab” เครื่องอ่านเพลท (Eco Plate Reader) และ เครื่องหมุนเพลท (Eco Plate Rotor)

    นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา และคณะ

    กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์

    สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

    โปสเตอร์ที่๓

    รางวัลและเกียรติบัตรอันดับที่

งานประเภทภารกิจหลักที่สร้างผลงานด้านกระบวนการดีเด่น ได้แก่ ผลงานเรื่อง

๑. ห้วยเตยโมเดลสู่การพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมโดยเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน

   นายทวี พงษ์สุพรรณ์ และคณะ

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

   โปสเตอร์ที่๑

   รางวัลและเกียรติบัตรอันดับที่

งานประเภทภารกิจหลักที่สร้างผลงานด้านระบบงานดีเด่น ไม่มี

งานประเภทภารกิจหลักที่สร้างผลงานด้านรูปแบบการให้บริการดีเด่น ไม่มี

..............................................................................................

งานประเภทภารกิจสนับสนุนที่สร้างผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ไม่มี

งานประเภทภารกิจสนับสนุนที่สร้างผลงานด้านกระบวนการดีเด่น ได้แก่ ผลงานเรื่อง

การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ แบบประหยัดน้ำ

   นส.เอื้องพลอย ใจลังกา

   ศูนย์พัฒนาอุสาหกรรมปศุสัตว์

   กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

   โปสเตอร์ที่๑๘

   รางวัลและเกียรติบัตรอันดับที่

งานประเภทภารกิจสนับสนุนที่สร้างผลงานด้านระบบงานดีเด่น ได้แก่ ผลงานเรื่อง

การประยุกต์ใช้ Application “Trello” ช่วยในงานบริหารจัดการและสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

   นายอดิศร จันทรประภาเลิศ และคณะ

   ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

   สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

   โปสเตอร์ที่๑๗

   รางวัลและเกียรติบัตรอันดับที่  

งานประเภทภารกิจสนับสนุนที่สร้างผลงานด้านรูปแบบการให้บริการดีเด่น ได้แก่ ผลงานเรื่อง

การใช้โปรแกรมเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

   นางมัณฑนา จินตกานนท์ และคณะ

   กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

   กองคลัง

   โปสเตอร์ที่๑๖

   รางวัลและเกียรติบัตรอันดับที่

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2558

รอบที่1


ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2558

 

Form 1.pdf                 Form 2.1.pdf             Form 2.2.pdf

 

Form 3.1.pdf             Form 3.2.pdf             Form 4.3.pdf

 

แบบประเมินผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 6 ราย

 

1) นายวิศาล  ศรีสุริยะ

 

2) นายวุฒิพงษ์  อินทรธรรม

 

3) นส.จันทกานต์  อรณนันท์

 

4) นายคณณัฏฐ์  บุณณ์มั่งมีปภา

 

5) นส.วิลาสินี  จงกล

 

6) นายวิวัฒน์  ชัยชนะศิริวิทยา

 

โครงการ  Best Practice (รอบที่ 1/2558)

 

1) โครงการจัดอบรม TRIZ 

 

2) การขออนุมัติโครงการ

 

3) การเชิญวิทยากร  อ.ธนศักดิ์  พึ่งฮั้ว

 

4) การเชิญวิทยากร  น.สพ.ทวีสิฏฐ์  บุญญาภิบาล

 

5) การทำหนังสือเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม TRIZ

 

6) การประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ TRIZ

รอบที่ 2

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2558 

 

ฟอร์ม1       ฟอร์ม2.1       ฟอร์ม2.2       ฟอร์ม3.1       ฟอร์ม3.2       แบบฟอร์ม 4 ใหม่  (รอบ ๖ เดือน)

 


 

ฟอร์ม1       ฟอร์ม2.1       ฟอร์ม2.2       ฟอร์ม3.1       ฟอร์ม3.2       แบบฟอร์ม 4 ใหม่  (รอบ ๑๒ เดือน)

 

แบบประเมินผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 5 ราย

 

1) ผลประเมิน ผชช.นพวรรณ ชมชัย

 

2) ผลประเมิน ดร.วิวัฒน์ ชัยชนะศิริวิทยา

 

3) ผลประเมิน นายคณณัฏฐ์  บุณณ์มั่งมีปภา

 

4) ผลประเมิน นส.สุเมตตา  ตามธรรม

 

5) ผลประเมิน นางวันทนา  จันทร์เพ็ชร์ 

 

โครงการ  Best Practice (รอบที่ 2/2558)

 

1) โครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และศักยภาพ 

 

2) โครงการ TRIZ Innovation development

 

3) โครงการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 

4) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม