Elephant endotheliotropic herpesvirus

ชื่อหนังสือ : โรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

จัดทำโดย : นายสัตวแพทย์ปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 จำนวน 50 เล่ม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น