- ประสบการณ์การรักษาโรคลัมปี สกินในพื้นที่ น.สพ.พลกฤษณ์ อุทรักษ์ l  ดาวน์โหลด

- ประสบการณ์การรักษาโรคลัมปีสกินในพื้นที่  น.สพ.รุชติโรจน์ จิโรจน์วงศ์  l  ดาวน์โหลด

- สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน พื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 และประสบการณ์การรักษาโรคลัมปีสกินในพื้นที่  น.สพ.อัครพล หงษ์สวัสดิ์  l  ดาวน์โหลด

427802