8 

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแผนปฏิบัติงานที่จะดำเนินการตามตัวชี้วัด
ในปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 16 มค.2562 ผชช.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ได้จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมแผนปฏิบัติงานที่จะดำเนินการตามตัวชี้วัด
ในปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้เชี่ยวชาญและพนักงานของ กวป. ได้รับทราบ ที่ห้องประชุม กพร. ชั้น 3 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์
 
1 4 5 6
 

 

1

การหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยเรื่องสมุนไพร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560-2564

เมื่อวันที่ 22 มค.2562 ผชช.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม "การหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย
เรื่องสมุนไพร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560-2564" โดยมีผู้แทนจาก กวป./กผง./กสส./สตส./สอส./สพพ./กยส ร่วมพิจารณาในการหารือแนวทางฯ ในครั้งนี้ ที่ห้องประชุม กผง. ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
 
2  3  4 5

 
 
 
 
 

BD 

กวป. ประชุมระดมงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายพันธุกรรม