103496879 153606702951849 3811959846917589729 o
ประชุมปรับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานใหม่
 

ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63 กวป. ประชุมปรับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานกันใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์รูปแบบใหม่ๆ ทันบริบทโลก
 

99151584 143023877343465 8898587151097135104 n

ประชุมหารือเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับขั้นตอนในการประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ์และวิธีพิจารณาการให้คะแนน ของเจ้าภาพหลักของตัวชี้วัดรายบุคคลของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับผู้เชี่ยวชาญ


ณ วันที่ 21 พ.ค.63 กวป. กพร. กกจ. ได้ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับขั้นตอนในการประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ์และวิธีพิจารณาการให้คะแนน ของเจ้าภาพหลักของตัวชี้วัดรายบุคคลของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการในประเมินตัวชี้วัดที่ 1 - 3 นั้น กวป. กำลังจัดทำปฏิทินเวลากำหนดส่งและแบบฟอร์มให้ ผชช. ทุกท่านทราบ และจะทำการประเมินในเบื้องต้นโดยให้คะแนนตามหลักฐานและการปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของตำแหน่ง โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านสำนัก/กอง และสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ กวป. ได้หลังวันออกหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบแล้ว

97976662 143023957343457 7442985067619549184 n 99008814 143023894010130 2527571803971256320 n 

99010896 143023920676794 6045937613318127616 n 99156893 143023990676787 289702965818687488 n

63e936ca-0486-40b7-b0bd-58d0a8e27c36

รองอธิบดีจีระศักดิ์ฯ ได้หารือแนวทางการวิจัยการใช้กัญชาในการเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับ ผชช. กวป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กยส สชช สทป กสส กอส กสก.


รองอธิบดีจีระศักดิ์ฯ ได้หารือแนวทางการวิจัยการใช้กัญชาในการเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับ ผชช. กวป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กยส สชช สทป กสส กอส กสก. จากการหารือสรุปแนวทางการวิจัยออกได้เป็น 2 ส่วน
1. การผลิตวัตถุดิบ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ ในประเด็นการปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป ในส่วนนี้ทาง สอส. จะเป็น focal point ในการจัดทำโครงการ
2. การจัดทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารออกฤทธิ์ ที่จะมีผลต่อสัตว์ทั้งในสัตว์ปีก สัตว์กระเพาะเดียว และสัตว์กระเพาะรวม ในเบื้องต้นจะมีการทบทวนเอกสารในเรื่องการใช้กัญชาในการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยมอบหมายให้ สทป. ร่วมกับ กวป. เป็น focal point ในการรวบรวมเอกสารเพื่อกำหนดประเด็นที่จะนำมาพัฒนาเป็นหัวข้องานวิจัยตามรายชนิดสัตว์ต่อไป

 
90262468 106598727652647 7467398679637262336 o
 
“กรมปศุสัตว์รับมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์”
 

 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จาก บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 25 ขวด และเครื่องวัดอุณหภูมิ 5 เครื่อง เพื่อให้กรมปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามมาตรการของรัฐบาล และกรมปศุสัตว์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
90091590 106598964319290 8268030173304061952 o 90160015 106599117652608 7152412778945314816 o

 

1OAP

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)


ผชช.ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
2OAP3OAP
4OAP1OAP