399786363 648343317471048 1466517450490276832 n

           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์  ตึกจักรพิชัย ชั้น 3 กรมปศุสัตว์ โดยมีนางฉันทนี บูรณะไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ กวป. เข้าร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ กกจ. เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับผู้เชี่ยวชาญ"