366331

      ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม ปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ กวป. เข้าร่วมประชุม "เชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568"  ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดย เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้แก่

       1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

       2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

       3. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเซีย