S 16539690

            ณ วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2566 ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการและประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตาม ประเมินผล และให้ความเห็นทางวิชาการ ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินกิจกรรม "โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผสมเทียมแพะของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดร้อย แก่น สาร สินธุ์ ชัย บุ รินทร์ เลย" โดยมี รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ และ "โครงการผลิตภัณฑ์นมแพะพรีเมียม : เฟสที่ 1 อาหารฟังก์ชั่นมูลค่าเพิ่ม" โดยมี ดร.ภญ.รพี จรุงศิรวัฒน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น