S 16359430

     ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 S 16359429