68944

     ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนเพื่อผลิตคาเวียร์แห่งแรกของไทยที่ได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงแบบปิด Recirculating Aquaculture System ณ บริษัท ไทย สเตอเจียน ฟาร์ม จำกัด