ภาพหน้าจอ (85)

         ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 จากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ zoom เพื่อชี้แจงแนวทางการจ่ายงบประมาณงวดที่ 3 (10%) โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้

         1. ปฏิทินกำหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         2. โครงการวิจัยของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         3. แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ภาพหน้าจอ (65) ภาพหน้าจอ (75) ภาพหน้าจอ (83) ภาพหน้าจอ (94) ภาพหน้าจอ (95)

 

ไฟล์นำเสนอ