386992

      ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และผู้แทนจาก สวก. จำนวน 10 ท่าน โดยให้กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมี ดร. แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ น.สพ. จาตุรนต์ พลราช ผอ. สทช. สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธุ์ รักษาราชการ ผอ. สสช. พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจาก สอส. สตส. กผส. สทช. สคบ. สทป. เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
      สวก. ได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ สวก. การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) และการให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
      ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้มีการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรหลายโครงการ เช่น การวิจัยความต้องการโภชนะของแพะในประเทศไทย การพัฒนาพันธุ์ไก่เนื้อไทย การวิจัยการทำลายเชื้อไวรัส ASF รวมทั้งยังมีงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. หลายโครงการในปีงบประมาณ 2565-2566 เช่น การวิจัย Sandbox ปศุสัตว์เพื่อฟื้นฟูฟาร์มสุกรที่เสียหายจากโรคเชื้อไวรัส ASF การวิจัยระบาดวิทยาและการป้องกันโรคลัมปีสกิน การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อการเฝ้าระวังโรคในโค การพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนม การพัฒนาชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการคัดเลือกลักษณะการให้ปริมาณน้ำนม และความต้านทานโรคเต้านมอักเสบในโคนม

LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 39 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 36 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 34 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 29 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 28 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 27 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 26 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 24 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 23 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 20 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 19 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 18 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 14 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 7 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 6 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 3 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 2 LINE ALBUM 221265 ๒๒๑๒๒๒ 0