105481

           ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางวิลาสินี จงกล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ในการ "ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประชุมคณะกรรมการวิจัยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ครั้งที่ 8/2565

       จัดโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

 105478 105479 105480