1

            ณ วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม หน.กวป. ได้รับมอบหมายจาก นสพ.สรวิช ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญของ กวป./สอส และนักวิชาการของ สพพ./ศทส. รวม 15 นาย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการผลักดันงานวิจัย กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ กับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สวก. รวม 12 นาย ผ่านระบบ Zoom cloud meeting ในการนี้มีงานวิจัยทางด้านกลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ นำเข้าสู่การหารือในที่ประชุม จำนวน 26 เรื่อง โดยมีงานวิจัยที่ดำเนินการโดยนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญของกรมฯ จำนวน 5 เรื่อง ผลการหารือได้มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ สวก. เพื่อร่วมพิจารณางานวิจัยดังกล่าว ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

2  3  4