5

ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กวป. ปรับแผนปฏิบัติการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถรองรับภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพผลของงานให้บรรลุเป้าหมายด้านวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์

 

4 3 2 1