129117953 218157583163427 4361749066136184486 น

ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ โดยนายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม หน. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ผชช. วิศาลฯ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กวป. ปรับแผนปฏิบัติการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถรองรับภารกิจเพิ่มใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน และบรรลุเป้าหมายด้านวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์

 

128854719 218157689830083 8725916549026907128 น 128984340 218157653163420 1520167066608002304 น