23037

           เจ้าหน้าที่ กวป. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส มีเมตตาธรรม และมีความเสมอภาค
5. บริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามระเบียบของราชการ มีระบบควบคุม กำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุด
6. ต่อต้านการและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันทีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ

25631209 1

 

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตให้ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 (LIVE ทั่วประเทศ) พร้อมด้วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1-9 และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
     เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติ ดังนี้
     1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและเป็นธรรม
     2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
     3. จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
     4. บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส มีเมตตาธรรม และมีความเสมอภาค
     5. บริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามระเบียบของราชการ มีระบบควบคุม กำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุด
     6. ต่อต้านการและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันทีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ
 

131490545 228762885436230 2130221684940832988 น

วันที่ 18 ธ.ค.63 ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ดร. แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ และนางรัฐฐา ธำรงโอภาส กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานยกร่างขอบเขตการจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการให้ข้อคิดเห็นต่อการนำเสนอจากที่ปรึกษา 3 ทีม และพิจารณาคัดเลือกเหลือ 1 ทีม จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร และนัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตในวันพุธที่ 23 ธ.ค.63

5

ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กวป. ปรับแผนปฏิบัติการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถรองรับภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพผลของงานให้บรรลุเป้าหมายด้านวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์

129117953 218157583163427 4361749066136184486 น

ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ โดยนายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม หน. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ผชช. วิศาลฯ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กวป. ปรับแผนปฏิบัติการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถรองรับภารกิจเพิ่มใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน และบรรลุเป้าหมายด้านวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์