messageImage 1672129217591

           ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบ zoom ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อดำเนินงานด้านความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์มีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพหน้าจอ (85)

         ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 จากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ zoom เพื่อชี้แจงแนวทางการจ่ายงบประมาณงวดที่ 3 (10%) โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้

         1. ปฏิทินกำหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         2. โครงการวิจัยของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         3. แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

105481

           ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางวิลาสินี จงกล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ในการ "ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประชุมคณะกรรมการวิจัยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ครั้งที่ 8/2565

       จัดโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

386992

      ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และผู้แทนจาก สวก. จำนวน 10 ท่าน โดยให้กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมี ดร. แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ น.สพ. จาตุรนต์ พลราช ผอ. สทช. สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธุ์ รักษาราชการ ผอ. สสช. พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจาก สอส. สตส. กผส. สทช. สคบ. สทป. เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
      สวก. ได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ สวก. การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) และการให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
      ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้มีการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรหลายโครงการ เช่น การวิจัยความต้องการโภชนะของแพะในประเทศไทย การพัฒนาพันธุ์ไก่เนื้อไทย การวิจัยการทำลายเชื้อไวรัส ASF รวมทั้งยังมีงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. หลายโครงการในปีงบประมาณ 2565-2566 เช่น การวิจัย Sandbox ปศุสัตว์เพื่อฟื้นฟูฟาร์มสุกรที่เสียหายจากโรคเชื้อไวรัส ASF การวิจัยระบาดวิทยาและการป้องกันโรคลัมปีสกิน การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อการเฝ้าระวังโรคในโค การพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนม การพัฒนาชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการคัดเลือกลักษณะการให้ปริมาณน้ำนม และความต้านทานโรคเต้านมอักเสบในโคนม

104885

       อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เป็นประธานในการหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักวิจัยจาก สถาบัน INRAe สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อหารือด้านความร่วมงานวิจัยด้านปศุสัตว์ (พันธุกรรมสัตว์) ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ ในประเด็น ดังนี้

       1. สถาบัน INRAe จัดทำโครงการ Gene Bank เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ของประเทศในทวีปยุโรป (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์)

       2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในประเทศเพื่อการอนุรักษ์

       จัดโดย กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ