ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญฯ ปี 2564 >>

  รูป ดร.แสบ 

นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

 เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม  

นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม

ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

  SASI 

นายศศิ  เจริญพจน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรอง

คุณภาพวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

 

  นพวรรณ 

นางนพวรรณ บัวมีธูป

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์

และบำบัดโรคสัตว์

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

 

    รูปราชการพี่เก่ง   

นายสมเกียรติ  เพชรวาณิชกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

   รูป อนันต์ 

นายอนันต์ ท้าวเพชร

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนสำหรับสัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

              รูป สมเกียรติ กรอบแก้ว         

นายสมเกียรติ กรอบแก้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


 รูปผชช.ธนิดา 

นางธนิดา  หรินทรานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

 รูป คชาภรณ์ เต็มยอด  

นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด

    ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพ

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

       

 รักไทย งามภักดิ์

นายรักไทย งามภักดิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพ

อาหารสัตว์อุตสาหกรรม

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 ยุทธนา  ชัยศักดานุกูล

นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์

ระบาดสัตว์ข้ามแดน

กองสารวัตรและกักกัน

ฐิตวัฒน์ จันทวร

นายฐิตวัฒน์  จันทวร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุ

สำหรับสัตว์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 

 สนทนา มิมะพันธ

นางสนทนา  มิมะพันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

       

            

 ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ 

นางดวงใจ สุวรรณ์เจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

รูป มนทกานติ์

นางมนทกานติ์ จิระธันห์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

จันทกานต์ อรณนันท์

นางสาวจันทกานต์ อรณนันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

 

 รูป วิทยา

นายวิทยา สุมามาลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

             
 ภาณุพันธ์  พงษ์เพ็ง

นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

 รูป สายใจ ชื่นสุข

นางสาวสายใจ ชื่นสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

รูป สมชาย

นายสมชาย วงศ์สมุทร

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพน้ำนม

และผลิตภัณฑ์นม

สำนักตรวจสอบคุณคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

รูป ฉันทนี บูรณะไทย

นางฉันทนี บูรณะไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์

และผลผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

สำนักตรวจสอบคุณคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 รูป วีรพงษ์ ธนพงค์ธรรม

นายวีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

(โรคพิษสุนัขบ้า)

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ประสิทธิ์  ชัยทวีทรัพย์

นายประสิทธิ์  ชัยทวีทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 

รูปข้าราชการ

นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

รูป จิราพร พฤกษศรี

นางสาวจิราพร  พฤกษศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

 วันดี คงแก้ว

นางสาววันดี คงแก้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

(ตอนบน) จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 รูป อุดม (ใหม่)

นายอุดม เจือจันทร์

  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดสุรินทร์

นฤพล พร้อมขุนทด

นายนฤพล พร้อมขุนทด

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

จังหวัดพิษณุโลก

 

รูป จิระวุฒิ จันทร์งาม

นายจิระวุฒิ จันทร์งาม

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

จังหวัดลำปาง

 รูป ชัยวลัญช์ ตุนาค

นายชัยวลัญช์ ตุนาค

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก 

จังหวัดราชบุรี

รูป วัชรพล โชติยะปุตะ

นายวัชรพล โชติยะปุตตะ

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

 

 รูป  นรภัทร อ่อนคลาย

นายนรภัทร อ่อนคลาย

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

รูป ธีรวิทย์ ขาวบุบผา

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

รูป วิภาดา สิริสมภพชัย

นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รูป นิกร สางห้วยไพร

นายนิกร สางห้วยไพร

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์


รูป สายัณห์ บัวบาน

นายสายัณห์ บัวบาน

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

 

รูป วิษณุ ไพศาลรุ่งพนา

นายวิษณุ ไพศาลรุ่งพนา

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์

ผสมเทียม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

 
รูป ร่มพฤกษ์ อุดล

นายร่มพฤกษ์ อุดล

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิฉัจโรคปากและเท้าเปื่อย

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


อานุภาพ เส็งสาย สอส

นายอานุภาพ เส็งสาย

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

 

(่ว่าง)

 ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(่ว่าง)

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเศรษฐกิจปศุสัตว์

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

 

(่ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

 

(่ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาไวรัสวัคซีนสำหรับสัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

        

 

 

 

 

 

 

 

 

(่ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี

 

 

         

    

 

 

 

 

 

(่ว่าง)

 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

   

           

 

 

 

 

 

(่ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

            

              

 

 

 

 

 

(่ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวัดขอนแก่น